Informacja o egzaminie

NABÓR NA STAŻ 2020

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

 odbędzie się w dniu 09 grudnia 2020 r.

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) – zestawy oddzielne dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są mieć maseczkę, rękawiczki, długopis oraz będą proszone o okazanie dokumentu tożsamości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABSOLWENCI SZKÓŁ LEŚNYCH ŚREDNICH

Egzamin odbędzie się o godz.  12.00

w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,

OEE „Lasy Janowskie” przy Nadleśnictwie Janów Lubelski

oraz w  Nadleśnictwie Włodawa

 (adresy poszczególnych jednostek organizacyjnych LP

dostępne są na ich stronach internetowych).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABSOLWENCI SZKÓŁ LEŚNYCH WYŻSZYCH

Egzamin odbędzie się o godz.  10.00

w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,

OEE „Lasy Janowskie” przy Nadleśnictwie Janów Lubelski

oraz w  nadleśnictwach: Chełm, Krasnystaw, Lubartów,

Puławy, Strzelce, Tomaszów, Włodawa.

(adresy poszczególnych jednostek organizacyjnych LP

dostępne są na ich stronach internetowych).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Absolwenci zostaną powiadomieni o miejscu egzaminu pismem imiennym,

wysłanym wyłącznie drogą elektroniczną ,

na adres e-mail wskazany w podaniu o przyjęcie na staż.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jednocześnie – w związku z dużą liczbą podań o przyjęcie na staż,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że pula miejsc dla absolwentów szkół średnich wynosi 3 miejsca.

Pozostała liczba miejsc będzie przeznaczona dla absolwentów szkół wyższych.

 

Wznowienie naboru na staż

OGŁOSZENIE

w sprawie wznowienia naboru na staż
dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie w nawiązaniu do Ogłoszenia
o naborze na staż dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2020 roku
opublikowanego na stronie internetowej  dnia 15.07.2020 r., informuje, iż w związku
z bardzo dużym zainteresowaniem odbywaniem stażu przez absolwentów szkół  wyższych leśnych, którzy z powodu panującej epidemii COVID-19 składali egzaminy dyplomowe w miesiącu wrześniu br., nabór na staż zostaje wznowiony.

Ostateczny termin składania dokumentów na staż zostaje wyznaczony na dzień
8 października 2020 r
.(liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty należy składać zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w Ogłoszeniu o naborze na staż dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2020 roku
z dnia 15.07.2020 r. (strona internetowa RDLP w Lublinie: zakładka Informacje – Ogłoszenia)

UWAGA: Osoby, które złożyły dokumenty po 15 sierpnia 2020 r. i otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu podania z uwagi na złożenie dokumentów po terminie, nie muszą ponownie składać dokumentów na staż i zostają zakwalifikowane do udziału w naborze na staż w 2020 r.

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2020

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

 odbędzie się w miesiącu październiku

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie na stronie www).

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

 • zagospodarowania lasu,
 • ochrony lasu,
 • ochrony przyrody,
 • urządzania lasu,
 • użytkowania lasu,
 • ustawy o lasach.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną

Osoby przystępujące do egzaminu będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.

Ogłoszenie o naborze na staż ekonomiczny

dla absolwentów studiów innych niż leśne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie
do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – 8 osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Biłgoraj, Chełm, Józefów, Lubartów, Parczew, Puławy, Strzelce oraz Świdnik.

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem ekonomicznym, ubiegający się w 2020 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ EKONOMICZNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  21 sierpnia 2020 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP).

 

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów studiów innych niż leśne przekraczającej limit wolnych miejsc przyjęty w danym roku, RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie informujmy absolwentów  studiów innych niż leśne oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Ogłoszenie o naborze na staż

dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2020 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, ogłasza nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

 

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2020 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  15 sierpnia 2020 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

W przypadku zgłoszenia się absolwentów szkół leśnych w liczbie przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej (a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający
  z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu.

Ogłoszenie o naborze na staż ekonomiczny

dla absolwentów studiów innych niż leśne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie
do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – 8 osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Biłgoraj, Chełm, Józefów, Lubartów, Parczew, Puławy, Strzelce oraz Świdnik.

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem ekonomicznym, ubiegający się w 2020 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ EKONOMICZNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  21 sierpnia 2020 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP).

 

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów studiów innych niż leśne przekraczającej limit wolnych miejsc przyjęty w danym roku, RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie informujmy absolwentów  studiów innych niż leśne oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.