OGŁOSZENIE O PISEMNYM III PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM III PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

 

Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [RDLP]
ul. Czechowska 4
20-950 Lublin
tel. 81 532 70 31
emai: rdlp@lublin.lasy.gov.pl 

Pełna treść ogłoszenia o pisemnym III przetargu nieograniczonym znajduje się w załączonym poniżej pliku PDF. 

 

Ogłoszenie o pisemnym II przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM II PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

 

Nazwa i siedziba Sprzedającego:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [RDLP]

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

tel. 81 532 70 31

email: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 • Odpowiednio stosowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Decyzja nr 72 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny, sprzedaży zbędnego wyposażenia oraz przeprowadzenia procesu likwidacji uszkodzonego i wyeksploatowanego majątku biura RDLP w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  w Lublinie z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie ustalenia procedury składnia przez osoby odpowiedzialne materialnie wniosku o zdjęcie ze stanu ewidencyjnego środków trwałych i innego wyposażenia oraz sposobu prowadzenia procesu likwidacji zbędnego dla biura RDLP wyposażenia.
 • Osoby wchodzące w skład komisji, wraz z ich powołaniem, zostają upoważnione do przetwarzania danych osobowych koniecznych do wykonywania czynności w ramach niniejszego postępowania, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia postępowania.

Ogłoszenie o naborze na staż.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ

dla absolwentów studiów innych niż leśne  w jednostkach organizacyjnych

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: RDLP w Lublinie]  informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – tj. dla 1 osoby z wykształceniem wyższym administracyjnym (o kierunku administracja / bezpieczeństwo wewnętrzne) w Nadleśnictwie Józefów.

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem administracyjnym, ubiegający się w 2023 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ ADMINISTRACYJNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  20 grudnia 2023 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP w Lublinie ).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku zgłoszenia się na ww. staż liczby większej niż limit wolnych miejsc (1 miejsce) - RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

 

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie (www.lublin.lasy.gov.pl) – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BIURA REGIONALNEJ
DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

 

Nazwa i siedziba Sprzedającego:


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [RDLP]
ul. Czechowska 4
20-950 Lublin
tel. 81 532 70 31
email: rdlp@lublin.lasy.gov.pl


Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 Odpowiednio stosowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019
r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa.
 Decyzja nr 72 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia
12 września 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny, sprzedaży zbędnego
wyposażenia oraz przeprowadzenia procesu likwidacji uszkodzonego
i wyeksploatowanego majątku biura RDLP w Lublinie.
 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia
04 marca 2022 r. w sprawie ustalenia procedury składnia przez osoby odpowiedzialne
materialnie wniosku o zdjęcie ze stanu ewidencyjnego środków trwałych i innego
wyposażenia oraz sposobu prowadzenia procesu likwidacji zbędnego dla biura RDLP
wyposażenia.
 Osoby wchodzące w skład komisji, wraz z ich powołaniem, zostają upoważnione do
przetwarzania danych osobowych koniecznych do wykonywania czynności w ramach
niniejszego postępowania, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia postępowania.

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Lublin, dnia  23 października 2023

 

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2023

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 10.00

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II

(Akademicka 15, 20-400 Lublin).

Wejście na aulę – od godz. 9.30

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

 • ustawy o lasach,
 • zagospodarowania lasu,
 • ochrony lasu,
 • ochrony przyrody,
 • urządzania lasu,
 • użytkowania lasu.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 30 pytań (test jednokrotnego wyboru) – zestawy przygotowane oddzielnie dla absolwentów szkół wyższych i średnich.

 

Osoby przystępujące do egzaminu, będą proszone o okazanie dokumentu ze zdjęciem. Niezgłoszenie się absolwenta  na egzamin w ww. terminie będzie uznane jako jego rezygnacja  z uczestnictwa w tegorocznym naborze na staż do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Lublinie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ

dla absolwentów szkół leśnych  w jednostkach organizacyjnych

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. (ze zmianami) w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, ogłasza nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2023 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. czarno-białą kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. czarno-białą kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ LEŚNY” na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

do dnia  30 września 2023 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP  w Lublinie ).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

W przypadku zgłoszenia się absolwentów szkół leśnych w liczbie przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych / na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

 

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2022

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

odbędzie się w dniu 08 listopada 2022 r. o godz. 10.00

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II

(Akademicka 15, 20-400 Lublin).

Wejście na aulę – od godz. 9.30

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

 • ustawy o lasach;
 • zagospodarowania lasu;
 • ochrony lasu;
 • ochrony przyrody;
 • urządzania lasu;
 • użytkowania lasu.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) - zestawy przygotowane oddzielnie dla absolwentów szkół średnich i wyższych. 

 

Osoby przystępujące do egzaminu będą proszone o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 

Niezgłoszenie się absolwenta na egzamin w ww. terminie będzie uznane jako jego rezygnacja z uczestnictwa w tegorocznym naborze na staż do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z terenu działania Regionalnej DyrekcjiLasów Państwowych w Lublinie. 

E

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ LEŚNY

dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, ogłasza nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

 

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2022 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

następujące dokumenty:

 

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. czarno-białą kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. czarno-białą kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ LEŚNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  30 września 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP  w Lublinie ).

 

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

 

W przypadku zgłoszenia się absolwentów szkół leśnych w liczbie przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z późn. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych / na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych  Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować odmową udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ ADMINISTRACYJNY

dla absolwentów studiów innych niż leśne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: RDLP w Lublinie]  informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – tj. dla 2 osób (po jednej osobie) z wykształceniem wyższym administracyjnym (o kierunku administracja) w nadleśnictwach: Puławy i Strzelce (po jednej osobie).

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem administracyjnym, ubiegający się w 2022 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ ADMINISTRACYJNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia 31 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP  w Lublinie ).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku tych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w których liczba osób chętnych na staż jest większa niż liczba wolnych miejsc, RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wśród tych osób dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

 

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie (www.lublin.lasy.gov.pl) – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych  Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować odmową udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ EKONOMICZNY

dla absolwentów studiów innych niż leśne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: RDLP w Lublinie] informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – tj. dla 8 osób (po jednej osobie) z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Biłgoraj, Józefów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Mircze, Strzelce oraz biurze RDLP w Lublinie.

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem ekonomicznym, ubiegający się w 2022 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ EKONOMICZNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  31 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP  w Lublinie ).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku tych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w których liczba osób chętnych na staż jest większa niż liczba wolnych miejsc, RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wśród tych osób dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

 

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie (www.lublin.lasy.gov.pl) – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych  Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować odmową udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

Szczegóły w załączonych poniżej plikach PDF. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie sklepu detalicznego lub świadczenia usług gastronomicznych z wykorzystaniem produktów „Dobre z Lasu””. Faktyczną przyczyną unieważnienia postępowania było nie złożenie żadnej oferty.

Konkurs

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie sklepu detalicznego lub świadczenie usług gastronomicznych z wykorzystaniem produktów „Dobre z Lasu”.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepu detalicznego lub świadczenia usług gastronomicznych z wykorzystaniem produktów „Dobre z Lasu”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2021

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

 

odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 10.00

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II

(Akademicka 15, 20-400 Lublin).

 

Wejście na aulę – od godz. 9.30

 

Osoby przystępujące do egzaminu, będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z utrzymującą się w kraju sytuacją epidemiczną, należy zachowywać aktualne przepisy dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

W trakcie egzaminu wymagane będą maseczki.

 

Dbając o bezpieczeństwo, oczekując na wejście do auli - należy zachowywać odstępy między osobami i nie tworzyć dużych skupisk oraz zasłaniać usta i nos przy użyciu maseczki.

 

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2021

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYM TERMINIE EGZAMINU NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

wstępny termin egzaminu na staż dla absolwentów szkół leśnych

 

został ustalony na 23 listopada 2021 r.

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu oraz lokalizacja, w której egzamin będzie przeprowadzony, zostanie podana na stronie internetowej www.lublin.lasy.gov.pl w terminie późniejszym.

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

 • zagospodarowania lasu,
 • ochrony lasu,
 • ochrony przyrody,
 • urządzania lasu,
 • użytkowania lasu,
 • ustawy o lasach.

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) – zestawy przygotowane oddzielnie dla absolwentów szkół wyższych i średnich.

Osoby przystępujące do egzaminu, będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.

Podczas egzaminu wymagane będzie używanie  maseczek.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ

Lublin, 09 września 2021 r.

 

Zn. spr.: DO.1125.1.1.2021

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ

dla absolwentów studiów innych niż leśne  w jednostkach organizacyjnych

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: RDLP w Lublinie]  informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – tj. 5 osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Chotyłów, Józefów, Kraśnik, Parczew i Puławy.

 

 

Absolwenci szkół wyższych z wykształceniem ekonomicznym, ubiegający się w 2021 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

 

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, stanowiące załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ EKONOMICZNY” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  30 września 2021 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP).

 

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów studiów innych niż leśne przekraczającej limit wolnych miejsc przyjęty w danym roku, RDLP w Lublinie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

 

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie (www.lublin.lasy.gov.pl) – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31,

e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych  Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować odmową udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Założeń do Planu Urządzenia Lasu"

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 55 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 04.08.2021r., udostępnione zostaną do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu” dla nadleśnictw: Biała Podlaska, Chotyłów, Radzyń Podlaski, Zwierzyniec. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Założeniami, zamieszczone poniżej w formie załaczników pdf.

Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (do dnia 24.08.2021 r.), na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul Czechowska 4, 20-950 Lublin.

Uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2021 roku

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ

dla absolwentów szkół leśnych

w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Lublinie w 2021 roku

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, ogłasza nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

 

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2021 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

następujące dokumenty:

 

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

 

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ” na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

 

do dnia  30 września 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

 

W przypadku zgłoszenia się absolwentów szkół leśnych w liczbie przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej (a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający
  z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu.