AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Głuszec w lubelskich leśnych ostępach ma się dobrze

Głuszec (Tetrao urogallus) to największy i najrzadszy przedstawiciel kuraków w Polsce. Lubelscy leśnicy od lat przyczyniają się do skutecznej ochrony tego cennego gatunku.

Według szacunków, jeszcze na początku minionego stulecia w naszym kraju bytowało nawet 3 tysiące głuszców. Niestety, w drugiej połowie XX wieku odnotowano znaczący regres tej populacji co skutkowało objęciem tego gatunku ochroną całkowitą w 1995 roku i umieszczeniem go w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” jako skrajnie zagrożonego. Obecnie liczebność krajowej populacji głuszca szacuje się na niespełna 500 osobników, przy czym  około 110-130 z nich bytuje na obszarze RDLP w Lublinie. Ostoje głuszca na Lubelszczyźnie stanowią jedną z czterech izolowanych populacji tego gatunku w Polsce. Zlokalizowane są one w zwartym kompleksie leśnym Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich, w zasięgu nadleśnictw: Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów (RDLP Lublin) i Narol (RDLP Krosno).

W 2018 roku Nadleśnictwa Biłgoraj, Janów Lubelski oraz Józefów rozpoczęły realizację programu pod nazwą „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”.
Jest on finansowany przede wszystkim ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przy wsparciu pochodzącym ze środków Funduszu Leśnego oraz ze środków własnych jednostek – wyjaśnia Dariusz Piasecki, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu.

Zakończenie jego realizacji przewidziano na 2021 rok. Jednym z założeń projektu jest wsiedlenie na terenie nadleśnictw 50-80 osobników pochodzących z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku, w nadleśnictwach Biłgoraj oraz Janów Lubelski powstaną woliery adaptacyjne, w których leśnicy umieszczą młode głuszce wraz z kurą. Ptaki będą objęte stałą opieką weterynaryjną oraz poddane badaniom genetycznym. Ponadto program przewiduje działania ochronne mające na celu zmniejszenie oporu środowiska. Do najważniejszych należy zaliczyć redukcję drapieżników, będących głównymi sprawcami spadku liczebności populacji. Poza tym, w ostojach głuszca leśnicy będą usuwać czeremchę amerykańską i wprowadzać podszyty jodłowe i świerkowe, neutralizować szkodliwe nawierzchnie dróg leśnych oraz skanalizują ruch turystyczny. Uzupełnieniem dla realizowanych działań będzie stały monitoring głuszców, prowadzony przez pracowników terenowych zatrudnionych w projekcie.

Warto wspomnieć, że najwięcej przedstawicieli tego gatunku bytuje w lasach lubelskiej dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Józefów i Zwierzyniec. Mimo tego, że Nadleśnictwo  Zwierzyniec nie bierze udziału w aktualnie realizowanym projekcie, to posiada duże możliwości skutecznej ochrony. Sprzyjają temu znajdujące się w zwierzynieckich lasach duże powierzchnie ostoi stanowiące obszary objęte jednocześnie innymi formami ochrony przyrody, które są niedostępne dla człowieka i w większości wyłączone z gospodarki leśnej.

–Zadowalający jest fakt, że dzięki działaniom ochronnym prowadzonym przez leśników z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP liczebność głuszca na naszym terenie utrzymuje się na stałym, stabilnym poziomie. Mamy nadzieję, że poszerzenie tej populacji o ptaki wsiedlane zwiększy szansę na naturalny wzrost ilości przedstawicieli tego pięknego gatunku w naszych lasach – mówi dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola.