Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć  Natura 2000 jest europejską siecią obszarów chronionych, których celem jest utrzymanie i przywracanie zagrożonych siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

W zasięgu terytorialnego działania RDLP w Lublinie wyznaczonych zostało 21 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Grunty LP w tych obszarach zajmują powierzchnię 157 tys. ha co stanowi 37% powierzchni lasów  na terenie RDLP w Lublinie.

Na terenie RDLP w Lublinie wyznaczono również 74 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Grunty LP w tych obszarach zajmują powierzchnię 85 tys. ha co stanowi 20% powierzchni lasów  na terenie RDLP w Lublinie.