Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć  Natura 2000 jest europejską siecią obszarów chronionych, których celem jest utrzymanie i przywracanie zagrożonych siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

W zasięgu terytorialnego działania RDLP w Lublinie wyznaczonych zostało 21 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Grunty LP w tych terenach zajmują powierzchnię  około 157 tys. ha. Dla 16 obszarów ustanowione zostały Plany Zadań Ochronnych (stan na 31.12.2018 r.)

Na terenie RDLP w Lublinie znajdują się również 74 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Dla 37 z nich ustanowione zostały Plany Zadań Ochronnych (stan na 31.12.2018 r.). Powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwa w ramach tych obszarów wynosi  ponad 84 tys. ha.

Działania ochronne zawarte w ustanowionych Planach Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 są uwzględniane w Planach Urządzenia Lasu opracowywanych systematycznie dla poszczególnych nadleśnictw.