Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

  • możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,
  • rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,
  • warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

na terenie całej Polski: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

 

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

W naszych warunkach klimatycznych zagrożenie pożarowe występuje od początku wiosny, gdy znika pokrywa śnieżna, do jesieni. Stopień zagrożenia pożarowego w tym okresie uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Decydujące znaczenie ma temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego i prędkość wiatru. Od warunków atmosferycznych zależy podatność na zapalenie ściółki leśnej i innych materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest według czterostopniowej skali:

0 - brak zagrożenia pożarowego
1 - małe zagrożenie pożarowe
2 - średnie zagrożenie pożarowe
3 - duże zagrożenie pożarowe 

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/ 

W RDLP Lublin funkcjonuje system zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami. Najważniejszymi elementami tego systemu są:

  • punkty alarmowo – dyspozycyjne w RDLP i w nadleśnictwach,
  • punkty prognozowania zagrożenia pożarowego,
  • sieć łączności radiowej i telefonicznej,
  • sieć wież obserwacyjnych – 33 wież,
  • samolot patrolowo – gaśniczy,
  • samochody patrolowe z modułem gaśniczym – 16 sztuk,

Pomimo prowadzonych działań ochronnych, w 2023 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie odnotowano 17 pożarów. Objęły one łączną powierzchnię 6,11 ha. Straty spowodowane pożarami wyniosły 5 400,00 zł. Najczęstszymi przyczynami pożarów są podpalenia oraz przerzuty ognia z gruntów nieleśnych.

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

Straż Pożarną, a w dalszej kolejności Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny RDLP w Lublinie pod nr tel. 734 477 619   oraz (81) 532 98 20 lub Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny właściwego nadleśnictwa.

Godziny pracy punktu PAD RDLP w Lublinie podano poniżej:

Okres Godziny dyżuru PAD
15.03 – 30.03  9.00 – 18.00
31.03 – 30.04 9.00 – 19.00
01.05 – 14.08 9.00 – 20.00
15.08 – 14.09 9.00 – 19.00
15.09 – 30.09 9.00 – 18.00