Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą "fabryką", wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ogólnie dostępnym, w pełni odnawialnym, powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzenia lasu, tworzonego raz na 10 lat.

Zasady sprzedaży drewna na rok 2018 określa Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz późniejsze decyzje, w tym sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Natomiast, procedury sprzedaży drewna na rok 2019 określa Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wraz z późniejszymi zmianami oraz decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: nr 137 z 28 czerwca 2018 r. i nr 164 z 7.09.2018 r.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP są publikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/).

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się jego przerobem odbywa się za pośrednictwem:

 • Portalu Leśno-Drzewnego
 • Aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno" (zwykłe) oraz w ramach  systemowego wykorzystania aplikacji „ e-drewno"
 • Innych aukcji i submisji
 • Aukcji i submisji

 

Regulacje dotyczące procedur sprzedaży drewna na rok 2019 precyzują status nabywcy uprawnionego do zakupu surowca drzewnego na podstawie rzeczywistej ilości zakupionego surowca tzw. wielkości zakupów (jednoznacznie udokumentowanego w bazach danych Lasów Państwowych na podstawie numeru regon nabywcy) oraz zaktualizowanych - formularzem dostępnym na stronie PLD - danych o lokalizacji jednego miejsca służącego do spedycji drewna lub jednego przejścia granicznego lub jednego punktu przerobu drewna (lub kilku, w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych – udokumentowanych w ewidencji CEIDG lub KRS).

W związku z wprowadzoną zmianą procedur sprzedaży drewna w PLD na 2019 – podział na sprzedaż podstawową i otwartą – zmianie uległa ocena oferty przedsiębiorców. Oferty podlegają dwóm kryteriom oceny: ceny (80% wagi) i geografii zakupu – w przypadku procedury podstawowej lub promienia zaopatrzenia - nowo powstałe kryterium w procedurze otwartej (20% wagi). W wyniku rozstrzygnięcia procedur zawierana jest roczna, umowa skonsolidowana.

Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku przedpłaty lub zapłaty należności w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury, kupujący ma prawo do "skonta"  (obniża realną cenę zakupu).

Zakup drewna niezwiązany z przerobem lub obrotem drewna, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne dostępne są na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw, w siedzibach nadleśnictw oraz przy kancelariach leśnictw.

 

W bieżącym, 2018 roku Lasy Państwowe zaoferowały do sprzedaży ok. 42,5 mln m3 , zaś nadleśnictwa RDLP w Lublinie ponad 2,1 mln m3 surowca.

 

Na rok 2019 Lasy Państwowe zaplanowały do sprzedaży ok. 40 mln m3, w tym RDLP w Lublinie, podobnie jak w roku poprzednim ok. 2,1 mln m3 surowca.

 

 

Plan sprzedaży w 2018 roku w RDLP w Lublinie

Drewno ogółem: 2 115 014 m3 , w tym m.in.:

 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 747 642 m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD): 124 508 m3
 • Drewno okleinowe (WA1) liściaste: 132 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste: 1 679 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 4 565 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B): 574 643m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B): 360 611 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 107 077 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 139 165 m3

 

Plan sprzedaży na 2019 rok dla RDLP w Lublinie

Drewno ogółem: 2 104 679 m3 , w tym m.in.:

 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 751 853 m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD): 125 312 m3
 • Drewno okleinowe (WA1) liściaste: 90 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste: 1 630 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 6 455 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B): 541 489 m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B): 374 505 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 112 789 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 136 373 m3

 

Sprzedaż choinek pochodzących z plantacji choinkowych, prowadzona jest w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia. Można je zakupić bezpośrednio w siedzibach niektórych nadleśnictw. Każdego roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują ok. 6000 sztuk drzewek.