Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Drewno jest produktem ekologicznym powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych , które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzania lasu, tworzonego raz na 10 lat.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się przerobem drewna odbywa się za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz serwisu aukcji internetowych „e-drewno”.

Drewno cenne, o szczególnych właściwościach jest sprzedawane na submisjach, mających formę pisemnego, nieograniczonego przetargu ofertowego. W RDLP w Lublinie Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień” zwyczajowo odbywa się w listopadzie na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw.

Zasady sprzedaży drewna na lata 2022-2023 określa Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 oraz decyzje określające szczegółowo m.in. regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

Firmy zajmujące się przerobem drewna dokonują zakupu poprzez:

 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna dla przedsiębiorców posiadających historię zakupów – kryterium oceny i wartościowania ofert w PL-D jest cena, lokalizacja punktów przerobu oraz udział przerabianego drewna;
 • systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” – kryterium oceny i wartościowania ofert w aplikacji „e-drewno” jest cena oraz czas złożenia oferty;
 • aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” (drewno niesprzedane w aukcjach systemowych, itp.) – kryterium oceny i wartościowania ofert w aplikacji „e-drewno” jest cena oraz czas złożenia oferty;
 • inne aukcje i submisje;
 • negocjacje handlowe.

Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego.

Zakup drewna, niezwiązany z przerobem lub obrotem drewna, dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach, w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne są dostępne na stronach internetowych  poszczególnych nadleśnictw, na tablicach informacyjnych przy kancelariach leśnictw i w siedzibach nadleśnictw.

W 2022 roku, Nadleśnictwa RDLP w Lublinie zaoferowały do sprzedaży ponad 2 mln m3 surowca.

Plan sprzedaży na 2022 rok dla RDLP w Lublinie wynosi:

 • Drewno ogółem: 2 296 654 m3, w tym m.in.:
 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 874 857 m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD+WDP+WK): 147 625 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste: 1 100 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 16 440 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 591 279 m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 396 785 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 76 345 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 129 388 m3

Sprzedaż choinek pochodzących z plantacji, prowadzona jest w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia. Zakupu dokonujemy bezpośrednio w siedzibach nadleśnictw. Każdego roku, Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują około 3 000 szt. drzewek.