Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą „fabryką”, wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ekologicznym powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych , które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzania lasu tworzonego raz na 10 lat.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się przerobem drewna odbywa się za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz serwisu aukcji internetowych „e-drewno”.

Drewno cenne, o szczególnych właściwościach jest sprzedawane na submisjach, mających formę pisemnego, nieograniczonego przetargu ofertowego. W RDLP w Lublinie Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień” zwyczajowo odbywa się w listopadzie w Nadleśnictwie Krasnystaw.

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021 określa Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 202-2021 oraz późniejsze decyzje, w tym w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

Firmy zajmujące się przerobem drewna dokonują zakupu poprzez:

 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna dla przedsiębiorców posiadających historię zakupów - jedynym kryterium oceny i wartościowania ofert w PL-D jest cena. Ceny drewna do procedur sprzedaży na 2020 rok opracowane zostały na podstawie korytarza cenowego;
 • systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”;
 • aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” (drewno niesprzedane w aukcjach systemowych, itp.);
 • inne aukcje i submisje oraz negocjacje handlowe.

Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku przedpłaty lub gdy ustalony w umowie termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, kupujący ma prawo do rabatu, obniżającego realną cenę zakupu.

Zakup drewna, niezwiązany z przerobem lub obrotem drewna, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach, w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne są dostępne na stronach internetowych  poszczególnych nadleśnictw, na tablicach informacyjnych przy kancelariach leśnictw i w siedzibach nadleśnictw.

W 2020 roku, Nadleśnictwa RDLP w Lublinie zaoferowały do sprzedaży ponad 2 mln. m3 surowca.

Plan sprzedaży na 2020 rok dla RDLP w Lublinie wynosi:

 • Drewno ogółem: 2 219 160 m3 , w tym m.in.:
 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 808 015 m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD): 119 644 m3
 • Drewno okleinowe (WA1) liściaste: 180 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste: 1 015 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 10 383 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 581 412 m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 382 084 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 118 671 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 138 672 m3

Projekt planu sprzedaży drewna na 2021 roku dla RDLP w Lublinie zakłada sprzedaż 2 261 378 m3 drewna ogółem.

Sprzedaż choinek, pochodzących z plantacji choinkowych, prowadzona jest w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia. Można je zakupić bezpośrednio w siedzibach niektórych nadleśnictw. Każdego roku, Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują około 4 tys. szt. drzewek.