Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą „fabryką”, wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ekologicznym powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzania lasu tworzonego cyklicznie co 10 lat.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się przerobem drewna odbywa się
za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz aplikacji internetowej e-drewno.

Drewno cenne, o szczególnych właściwościach jest sprzedawane na submisjach, mających formę pisemnego, nieograniczonego przetargu ofertowego. W RDLP w Lublinie Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień” zwyczajowo odbywa się w listopadzie, na terenie  Nadleśnictwa Krasnystaw.

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021 określa Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 [z późn. zm.] oraz decyzje określające szczegółowo m.in regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

Firmy zajmujące się przerobem drewna dokonują zakupu poprzez:

 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna dla przedsiębiorców posiadających historię zakupów (stali odbiorcy) - jedynym kryterium oceny i wartościowania ofert w PL-D jest cena, przy czym określone zostały ceny: minimalna i maksymalna poniżej i powyżej, których kontrahenci nie mogą oferować.
 • systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno – kryterium jest cena i czas złożenia oferty, dodatkowo brak jest ograniczenia w postaci ceny maksymalnej;
 • aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (drewno niesprzedane w ramach aukcji systemowych itp.) – kryterium jest cena i czas złożenia oferty, brak ceny maksymalnej;
 • inne tj. aukcje i submisje drewna szczególnego oraz negocjacje handlowe.

Zawarte z kontrahentami umowy sprzedaży drewna rozliczane są na podstawie uzgodnionych harmonogramów odbioru drewna, według uzgodnionego okresu rozliczeniowego (np. miesięcznie, kwartalnie).

Zakup drewna, niezwiązany z przerobem lub obrotem drewna, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach, w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki oraz regulaminy sprzedaży detaliczne są dostępne na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw, na tablicach informacyjnych przy kancelariach leśnictw i w siedzibach nadleśnictw.

W 2021 roku, Nadleśnictwa RDLP w Lublinie zaoferowały do sprzedaży ponad 2 mln. m3 surowca.

Plan sprzedaży na 2021 rok dla RDLP w Lublinie wynosi:

 • Drewno ogółem: 2 264 632 m3, w tym m.in.:
 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 841 831 m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD+WDP+WK): 125 265 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste: 1 778 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 16 834 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 589 330 m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 396 895 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 83 496 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 140 667 m3

Co roku w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia prowadzona jest sprzedaż choinek, pochodzących z plantacji choinkowych. Zakupu można dokonać bezpośrednio w siedzibach poszczególnych nadleśnictw. Każdego roku, Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują około 3 000 szt. drzewek.