Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 267678 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa potocznie zwanych niepaństwowymi.

Z powierzchni tej 3,0 % to jest 7951 ha nadzorowane jest przez Lasy Państwowe. Nadzór prowadzony jest  zgodnie z przepisami Ustawy o Lasach  na podstawie porozumień Nadleśniczych ze Starostami. W lubelskiej RDLP porozumienia takie podpisały następujące nadleśnictwa:

lp.

Nadleśnictwo

powierzchnia lasów

nadzorowanych

(ha)

1

Nowa Dęba

3468

2

Janów Lubelski

25

3

Rudnik

4116

4

Świdnik

342

Ogółem

7951

 

 

Na terenie pozostałych 21 nadleśnictw Starostowie  nie powierzyli nadzoru Nadleśniczym i sprawują go we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  1. Ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat.
  3. Usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych    i suchych.
  4. Prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty.
  5. Wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach podpisanych porozumień obowiązki służb nadleśnictw w zakresie nadzoru są następujące:

  1. Przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
  2. Wydawanie właścicielom decyzji administracyjnych i kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji.
  3. Wystawianie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w decyzjach.
  4. Cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.