Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. – z późniejszymi zmianami, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Gospodarka łowiecka – to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Gospodarka łowiecka na terenach leśnych jest nierozerwalnie związana z gospodarką leśną.

Zwierzyna jest jednym z wielu elementów lasu. Las jako najwyżej zorganizowany ekosystem stanowi zespół biologiczny, w którym gleba, woda, powietrze atmosferyczne, światło, rośliny i zwierzęta tworzą naturalny, dynamiczny i nierozerwalny związek wzajemnych zależności.

Celem łowiectwa jest:

 • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
 • uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
 • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Aktualna liczebność zwierzyny grubej na terenie RDLP w Lublinie wg. inwentaryzacji na dzień 10.03.2019 r. wynosi ok.:

 • 5050 szt. – łosi

 • 12000 szt. –  jeleni

 • 730 szt. – danieli

 • 2600 szt. dzików.

Stan liczebny ww. gatunków zwierzyny z  inwentaryzacji na 31.03.1967 r. wynosił:

 • 20 szt. łosi,
 • 950 szt. jeleni,
 • 250 szt. danieli,
 • 18 300 szt. saren,
 • 2800 szt. dzików.

W roku 2016 liczebność populacji dzika na terenie województwa lubelskiego wynosiła około 19 tyś. osobników. Obecnie populacja dzika szacowana jest na  około 14 tyś. osobników. Zauważalny spadek liczebności tych zwierząt jest wynikiem wzmożonego odstrzału prowadzonego ze względu na potrzebę ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz konieczność redukcji poziomu szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych. 

Podejmowane są działania na rzecz ochrony rzadkich kuraków leśnych, jak głuszec, którego liczebność obecnie szacuje się na ok. 120 szt. Podjęto próbę reintrodukcji cietrzewia na tereny jego wcześniejszego występowania w Nadleśnictwie Nowa Dęba.

Od kilku lat podejmowane są wysiłki rzez nadleśnictwa zarządzające ośrodkami hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i dzierżawców obwodów łowieckich, mające na celu odbudowę populacji zając i kuropatwy, które to działania zaczynają przynosić oczekiwane efekty.

Zwiększa się natomiast ilość bobrów - do ok. 15 000 szt. i wydr - do ok. 5 000 szt. Występują również rysie w ilości ok. 50 szt. Wyraźnie wzrosła liczebność wilków - z 20 sztuk w 1969 r. do ok. 110 sztuk w roku 1987 i od tego czasu do chwili obecnej liczebność populacji wzrosła do ok. 200 szt.

W 370 obwodach łowieckich o powierzchni ok. 2400 tys. ha (w tym powierzchnia gruntów leśnych ok. 600 tys. ha) gospodarkę łowiecką prowadzą:

 • Polski Związek Łowiecki - w 360 obwodach wydzierżawionych i 1 OHZ-PZŁ,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - w 9 obwodach łowieckich przeznaczonych na 9 Ośrodków Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych.

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie i zarządzane przez nadleśnictwa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Polski Związek Łowiecki w oparciu o zadania rocznych planów łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego planu łowieckiego opracowanego na 10 lat dla 8 Rejonów Hodowlanych.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie utworzono 8 Rejonów Hodowlanych, które przez zbliżone warunki środowiskowe na terenie kilku sąsiadujących ze sobą nadleśnictw i parków narodowych: Roztoczańskiego i Poleskiego, stwarzają możliwości do racjonalnego gospodarowania bytującymi tam populacjami zwierząt łownych.

Rejony Hodowlane:

 1. Chełmski,
 2. Lasów Janowskich,
 3. Lubelski,
 4. Podlasia,
 5. Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego,
 6. Puławsko – Lubartowski,
 7. Puszczy Sandomierskiej,
 8. Roztocza i Puszczy Solskiej.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem OHZ-LP jest:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
 • hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych wykonywane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Turystyka myśliwska organizowana jest przez własne Biuro „Roztocze" z wykorzystaniem atrakcyjnych łowisk w naszych Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych oraz istniejącej tam bazy noclegowej w wygodnych kwaterach myśliwskich z tradycyjną polską kuchnią.

W trakcie polowania gościom naszych łowisk towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania oraz przestrzegający tradycje łowieckie.

W wolnej chwili myśliwi korzystają z wielu form turystyki, poznając bogate walory przyrodnicze i historyczne naszego regionu.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublinie działa również utworzony w 2003 roku Zespół Sygnalistów Myśliwskich. Uczestniczy on w koncertach, uroczystych oprawach polowań i wielu innych uroczystościach dających możliwość prezentacji muzyki myśliwskiej.