Zakończone kontrole wewnętrzne prowadzone w roku 2021 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

18.01.2021-12.02.2021

 Kontrola problemowa w RDLP w Lublinie, w zakresie dotyczącym: Kontrola działalności Straży Leśnej z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego za okres od 2016 do 2019

Wydział Kontroli i Audytu RDLP w Lublinie

 

Zakończone kontrole zewnętrzne prowadzone w roku 2021 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

19.04.2021-19.05.2021

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

ZUS O/Lublin Wydział Kontroli płatników składek

04.05.2021 -

Kontrola problemowa statutowej działalności biura RDLP w Lublinie

Inspekcja Lasów Państwowych