Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 425,6 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 408,2 tys. ha, na terenie trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Powierzchnia RDLP w Lublinie w województwach [stan na dzień 01 stycznia 2022 r.]*:

Województwo

Powierzchnia ogółem (ha)

Powierzchnia leśna (ha)

 

Lubelskie

333 227,13

321 924,32

Mazowieckie

10 537,21

10 382,11

Podkarpackie

81 845,59

75 919,59

Ogółem RDLP

425 609,93

408 226,02

 

Udział kategorii użytków:

  

Grunty leśne

Użytki rolne

Nieużytki

Wody

Pozostałe

Ogółem

Pow. /ha/

408229,02

4575,00

8621,31

494,78

3689,82

425609,93

%

95,9

1,1

2,0

0,1

0,9

100

 

* - dokument źródłowy: sprawozdanie LPIR-4 za 2021 rok. 

Siedziba RDLP w Lublinie mieści się przy ulicy Czechowskiej 4, 20-950 Lublin.  Współrzędne GPS: 22o33'20,4"-51o15'06.8".

Zróżnicowanie geograficzne, klimatyczne i glebowe powoduje, iż w zasięgu RDLP Lublin występują typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla terenów nizinnych i wyżynnych.

Udział siedlisk nizinnych wynosi 92,5 %, wyżynnych 7,5 %. Siedliska borowe zajmują 46.9 %, a siedliska lasowe 45,6 % powierzchni leśnej.

Procentowy udział powierzchni lasów wg Typów Siedliskowych Lasu.

 

 Struktura powierzchniowa według gatunków panujących

Gatunek

Powierzchnia

Procent

ha

%

So, Md

271 262,55

68,3

Św

1 444,13

0,4

Jd,

5 987,55

1,5

Bk

7 816,36

2,0

Db, Kl, Jw, Wz, Js

55 910,88

14,1

Gb

3 566,62

0,9

Brz

24 556,45

6,2

Ol

24 188,00

6,1

Tp, Lp, Wb

489,19

0,1

Os

1 688,05

0,4

Razem:

396 909,78

100

 

Struktura powierzchniowa według klas wieku:

Klasa wieku

Powierzchnia [ha]

Procent [%]

grunty niezalesione

5 432,95

1,4

I

34 360,31

8,7

II

44 894,49

11,3

III

75 512,18

19,0

IV

99 771,76

25,1

V

75 709,72

19,1

VI

18 734,44

4,7

VII

7 594,25

1,9

KO, KDO, SP

34 899,68

8,8

Razem zalesione:

396 909,78

100

 

Parametry charakteryzujące ogólny stan lasów RDLP Lublin:

 Ogólny zapas grubizny brutto

105 784 899 m3

Przeciętny wiek drzewostanów

65 lat

Przeciętna zasobność grubizny brutto

266 m3/ha

Przeciętny zapas w 1945 r. wynosił 68 m3/ha, a lesistość województwa - 16,1%. W latach ostatnich osiągnął on poziom 266 m3/ha, przy wzroście średniego wieku drzewostanów do 65 lat - fakt ten świadczy o umiejętnym korzystaniu z zasobów przyrody i inwestowaniu w przyszłość.