Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 425,9 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 408,5 tys. ha, na terenie trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Powierzchnia RDLP w Lublinie w województwach [stan na dzień 01 stycznia 2021 r.]*:

Województwo

Powierzchnia ogółem (ha)

Powierzchnia leśna (ha)

 

Lubelskie

332839,09

321462,37

Mazowieckie

10536,33

10378,70

Podkarpackie

82550,14

76667,65

Ogółem RDLP

425925,56

408508,72

 

Udział kategorii użytków:

  

Grunty leśne

Użytki rolne

Nieużytki

Wody

Pozostałe

Ogółem

Pow. /ha/

408508,72

4839,07

8425,66

509,05

3643,06

425925,56

%

95,9

1,1

2,0

0,1

0,9

100

* - dokument źródłowy: sprawozdanie LPIR-4 za 2020 rok. 


Lasy Lubelszczyzny charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem rozmieszczenia i wielkości kompleksów. Wynika to z budowy geologicznej i różnorodności gleb, wpływających w przeszłości na rozwój osadnictwa i zajmowanie powierzchni lasów pod uprawę rolniczą. Największe z leśnych kompleksów naszego regionu to: Puszcza Solska, Lasy Janowskie, Puszcza Sandomierska, Lasy Roztocza, Lasy Sobiborsko-Włodawskie, Lasy Strzeleckie i Lasy Kozłowieckie. Jednym z czynników wpływających na różnorodność gatunkową i siedliskową lasów Lubelszczyzny jest klimat. Jest on znacznie zróżnicowany: w części północnej (Polesie Lubelskie, Podlasie, Małe Mazowsze) zalicza się do strefy umiarkowanej – przejściowej, a na południu (Kotlina Sandomierska, Roztocze) do strefy podgórskich nizin i kotlin. Roczna ilość opadów waha się od 500 do 600 mm w rejonach północnych, do 700 – 800 mm na południu (Roztocze). Lesistość regionu wynosi ok. 24,6 %.

Siedziba RDLP w Lublinie mieści się przy ulicy Czechowskiej 4, 20-950 Lublin.  Współrzędne GPS: 22o33'20,4"-51o15'06.8".

Zróżnicowanie geograficzne, klimatyczne i glebowe powoduje, iż w zasięgu RDLP Lublin występują typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla terenów nizinnych i wyżynnych.

Udział siedlisk nizinnych wynosi 92,5 %, wyżynnych 7,5 %. Siedliska borowe zajmują 46.9 %, a siedliska lasowe 45,6 % powierzchni leśnej.

Procentowy udział powierzchni lasów wg Typów Siedliskowych Lasu.

 

 Struktura powierzchniowa według gatunków panujących

Gatunek

Powierzchnia

Procent

ha

%

So, Md

271 262,55

68,3

Św

1 444,13

0,4

Jd,

5 987,55

1,5

Bk

7 816,36

2,0

Db, Kl, Jw, Wz, Js

55 910,88

14,1

Gb

3 566,62

0,9

Brz

24 556,45

6,2

Ol

24 188,00

6,1

Tp, Lp, Wb

489,19

0,1

Os

1 688,05

0,4

Razem:

396 909,78

100

 

Struktura powierzchniowa według klas wieku:

Klasa wieku

Powierzchnia [ha]

Procent [%]

grunty niezalesione

5 432,95

1,4

I

34 360,31

8,7

II

44 894,49

11,3

III

75 512,18

19,0

IV

99 771,76

25,1

V

75 709,72

19,1

VI

18 734,44

4,7

VII

7 594,25

1,9

KO, KDO, SP

34 899,68

8,8

Razem zalesione:

396 909,78

100

 

Parametry charakteryzujące ogólny stan lasów RDLP Lublin:

 Ogólny zapas grubizny brutto

105 784 899 m3

Przeciętny wiek drzewostanów

65 lat

Przeciętna zasobność grubizny brutto

266 m3/ha

Przeciętny zapas w 1945 r. wynosił 68 m3/ha, a lesistość województwa - 16,1%. W latach ostatnich osiągnął on poziom 266 m3/ha, przy wzroście średniego wieku drzewostanów do 65 lat - fakt ten świadczy o umiejętnym korzystaniu z zasobów przyrody i inwestowaniu w przyszłość.