ZASADY SPRZEDAŻY

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zasady sprzedaży drewna określa Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w Lasach Państwowych zostały opublikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego: (https://drewno.lasy.gov.pl/).

Aktualne zasady sprzedaży drewna na lata 2024-2026 określają:

  • Zarządzenie nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 października 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 z późn. zm.;
  • Decyzja nr 171 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 października 2023 r. w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji e‑drewno;
  • Decyzja nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 października 2023 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej
    e-drewno z późn. zm.;

Główna sprzedaż drewna w 2024 r. dla przedsiębiorców jest prowadzona za pośrednictwem aplikacji Portal Leśno-Drzewny (PL-D) oraz systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno, w trzech okresach sprzedaży:

  1. Pierwszy – od stycznia do kwietnia;
  2. Drugi – od maja do sierpnia;
  3. Trzeci – od września do grudnia.

Do sprzedaży w PL-D przeznaczone jest 70% (po 23,33% na każdy okres) drewna z planowanej na dany rok puli ofertowej. Sprzedaż ofertowa składa się z dwóch etapów: pierwszego (zasadniczego) i drugiego tzw. dogrywki. W każdym z etapów stosuje się te same ceny minimalne dla surowca podzielonego na grupy handlowo-gatunkowe. Możliwości zakupowe klientów są definiowane na podstawie średniorocznej wielkości zakupów z określonego okresu czasu tzw. historii zakupów.

Po zakończeniu sprzedaży ofertowej w PL-D, prowadzona jest sprzedaż na aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno, w ramach których oferowane jest pozostałe 30% drewna z puli ofertowej (po 10% na każdy okres) przeznaczonego do sprzedaży przedsiębiorcom. Aukcje w aplikacji e-drewno są otwarte dla wszystkich zarejestrowanych firm niezależnie od zgormadzonej historii zakupów.    

Po zakończeniu obu procedur, wyniki sprzedaży ofertowej w PL-D podlegają konsolidacji z wynikami aukcji systemowych w aplikacji e-drewno i generowana jest skonsolidowana umowa na dany okres sprzedaży.

Oprócz sprzedaży ofertowej i aukcji systemowych, Przedsiębiorcy mogą nabywać drewno w ramach bieżącej sprzedaży na aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno. W aplikacji prowadzona jest sprzedaż pozostałości drzewnych (M2E), a także drewna niesprzedanego w procedurach ofertowej i aukcjach systemowych oraz w sprzedaży detalicznej. Za pomocą aplikacji e-drewno można kupić także drewno pozyskane w trybie nadzwyczajnym, np. w ramach realizacji decyzji administracyjnych nakazujących LP wycinkę drzew pod budowę dróg.

Przedsiębiorcy zainteresowani nabyciem drewna o cechach szczególnych mogą skorzystać z surowca oferowanego w ramach aukcji lub submisji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprzedaży drewna prowadzonej dla przedsiębiorców zapraszamy na stronę Portalu Leśno-Drzewnego

W przypadku sprzedaży konsumenckiej (sprzedaż detaliczna) prosimy o kontakt z najbliższym Nadleśnictwem lub wizytę na stronie internetowej wybranej jednostki, gdzie zamieszczony jest aktualny cennik sprzedaży detalicznej wraz z regulaminem sprzedaży detalicznej.