ZASADY SPRZEDAŻY

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Obecne zasady sprzedaży drewna określone są  w zarządzeniu nr 66  z 7 września 2018 r. oraz decyzji nr 164 Dyrektora Generalnego LP.

Oferta drewna do sprzedaży wynosi blisko 40,4 mln m sześc., z tego ok. 34,5 mln m sześc. ujęto w puli ofertowej dla przedsiębiorców.

Oferta na 2019 r. po raz pierwszy uwzględnia pulę pozostałości drzewnych oraz drewno bez certyfikatów pozyskiwane w ramach realizacji krajowych inwestycji drogowych. 

Zasadnicza sprzedaż drewna na 2019 r. będzie prowadzona za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego w dwóch podstawowych częściach: sprzedaży podstawowej oraz otwartej.

Klienci dokonujący zakupów zobowiązani są do zadeklarowania wyłącznie jednego punktu przerobu drewna (w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych dopuszcza się podanie kilku punktów, jeżeli są wskazane w rejestrach CEIDG lub KRS), a klienci zagraniczni – wyłącznie jednego przejścia granicznego.
Jest to istotne dla działania kryteriów pozacenowych w sprzedaży drewna.

W ramach sprzedaży podstawowej zaoferowane zostanie 70 proc. drewna przeznaczonego do sprzedaży przedsiębiorcom
Sprzedaż będzie się składała z trzech etapów: zasadniczego i dwóch dogrywek. Oferta zakupów jest limitowana średnioroczną wielkością zakupu (historią zakupów) z okresu od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz wysokością wpłaconego wadium. Klient będzie mógł złożyć ofertę zakupu na maksymalnie 70 proc. swojej średniorocznej ilości zakupów w rozbiciu na pięć grup drewna.

Portal Leśno-Drzewny

W dogrywkach klient będzie się mógł starać o przypis drewna będący różnicą przypisu z etapu zasadniczego (lub zasadniczego i pierwszej dogrywki), limitowany oczywiście 70-procentową średnioroczną historią zakupów. W dogrywkach przestają obowiązywać podziały na grupy drewna.

Podstawowym kryterium uprawniającym do zakupu drewna będzie jego cena (waga kryterium 80 proc.) oraz geografia zakupów (20 proc.). Klient ma możliwość korekty ceny proponowanej – maks. o 2 proc. w dół oraz 3 proc. w górę.

Po zakończeniu sprzedaży podstawowej w PLD ruszy sprzedaż otwarta, w ramach której zaoferowane zostanie 30 proc. drewna przeznaczonego do sprzedaży przedsiębiorcom oraz drewno niesprzedane w sprzedaży podstawowej. Sprzedaż otwarta również składa się z etapu zasadniczego i dwóch dogrywek. W tym przypadku ilość możliwego przypisu drewna jest uzależniona tylko od wysokości wpłaconego wadium, ale już nie historia zakupów.

W procedurze mogą brać udział zarówno stali nabywcy, przedsiębiorcy rozwijający się, jak i nowi nabywcy stawiający pierwsze kroki w przemyśle drzewnym. Podstawowym kryterium uprawniającym do zakupu drewna będzie jego cena (waga kryterium 80 proc.) oraz promień zaopatrzenia (20 proc.).

Na zakończenie sprzedaży podstawowej i otwartej wygenerowana zostanie umowa skonsolidowana, chyba że klient będzie wnioskował o rozdzielenie umów. Klient, który otrzymał przypis w sprzedaży podstawowej, może mieć zagwarantowaną dostawę surowca w 2020 r. – w ilościach, GHG i jednostkach LP zgodnych z wynikami sprzedaży podstawowej na 2019 r.

Aukcje e-drewno

Oprócz sprzedaży ofertowej w dalszym ciągu funkcjonować będą pozostałe kanały sprzedażowe. Klienci będą mogli nabywać drewno w ramach sprzedaży bieżącej w systemie aukcyjnym poprzez aplikację e-drewno. Za jej pośrednictwem prowadzona będzie również sprzedaż pozostałości drzewnych, a także drewna niesprzedanego w procedurze otwartej oraz sprzedaży detalicznej. Za pomocą aplikacji będzie można kupić także drewno pozyskane w trybie nadzwyczajnym, np. w ramach realizacji decyzji administracyjnych nakazujących LP wycinkę drzew pod budowę dróg krajowych.

Drewno niesprzedane w systemie aukcyjnym może być ponownie zaoferowane na aukcji e-drewno, sprzedane w ramach negocjacji handlowych lub na podstawie cennika detalicznego. Realizacja umów zawartych w ramach e-drewna będzie zaliczana do historii zakupów. 
Przedsiębiorcy zainteresowani nabyciem drewna o cechach szczególnych będą mogli skorzystać z surowca oferowanego w ramach aukcji i submisji drewna cennego. Realizacja zawartych w ramach tych procedur umów nie będzie zaliczana do historii zakupów.