Wydarzenia Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów (21 marca)

Hasło na ten rok: Lasy i róznorodność biologiczna - Zbyt cenne, by je stracić

Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla człowieka. To także początek wiosny – czas przebudzenia się do życia przyrody i wielkiego symbolicznego zaproszenia wszystkich do polskich lasów (artykuł o budzącej się do życia leśnej przyrodzie).

Lasy zajmują prawie 30% terytorium naszego kraju. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów – to obszar 9,2 mln ha z czego niemal 7,6 mln ha zarządzane przez Lasy Państwowe. Na terenie Lasów Państwowych sadzimy co roku ponad 500 mln drzew.

A jak wygląda sytuacja w lubelskiej dyrekcji LP?

W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wchodzi 25 nadleśnictw. Nadleśnictwa te zarządzają lasami Skarbu Państwa leżącymi na obszarze trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego (Nadleśnictwa: Nowa Dęba, Rozwadów, Rudnik oraz część nadleśnictw: Biłgoraj, Gościeradów, Tomaszów i Janów Lubelski) oraz mazowieckiego (Nadleśnictwo Sarnaki). Powierzchnia lasów dyrekcji zajmuje 426 tys. ha., a lesistość sięga 25%. Średni wiek drzewostanu to 66 lat; zasobność na 1 ha na pniu to 268m3; a pozyskanie drewna wynosi ok. 2,1 mln m3. Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów PEFC i FSC®  (FSC-C140114). Potwierdzają one, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

W związku z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Lasów: Lasy i różnorodność biologiczna – zbyt cenne by je stracić warto przypomnieć informacje m.in. o ochronie przyrody na naszym terenie. Mamy:

  • 74  rezerwaty przyrody (tylko 15 poza zarządem LP)
  • 365 pomników przyrody
  • 476 strefy ochronne roślin i zwierząt, między innymi:
  • 242 strefy ochrony orlika krzykliwego
  • 100 stref ochrony bociana czarnego
  • 15 stref ochrony głuszca
  • 21 stref ochrony żółwia błotnego (jedyny gatunek żółwia naturalnie występujący w Polsce; najliczniej występuje na Lubelszczyźnie)
  • 18  parków krajobrazowych.

Ponadto jednym z zadań współczesnego leśnictwa jest gospodarowanie martwą materią organiczną co oznacza utrzymywanie w lesie drewna martwych drzew w różnych stopniach rozkładu. Martwe drewno jest naturalnym i niezbędnym składnikiem ekosystemów leśnych. Może mieć postać od obumarłych konarów na żywych drzewach poprzez obumierające stojące i leżące drzewa po leżące na ziemi drobne gałęzie, konary, korzenie, złomy. Leśnicy pozostawiają martwe drzewa, żeby wzbogacać zróżnicowanie organizmów zamieszkujących las. Martwe drewno a także jego fragmenty stanowią istotny dla funkcjonowania ekosystemu leśnego zespół mikrosiedlisk życia i miejsc bytowania ogromnej liczby zwierząt (płazów i drobnych ssaków oraz owadów), grzybów i roślin w tym mchów, porostów, śluzowców. Zdaniem naukowców może to być blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców (artykuł o roli martwego drewna w ekosystemach leśnych).

Zatem pamiętajmy!

Lasów w Polsce przybywa.

Leśnicy dbają o lasy, aby rosły i rozwijały się zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej.

Lasy to nasze wspólne dobro.

Lasy są otwarte dla wszystkich – każdy przez cały rok może korzystać z tej bezpłatnej i zdrowej formy wypoczynku.

Korzystajmy więc z ich bogactwa i piękna mądrze i z szacunkiem, aby następne pokolenia również mogły się nimi cieszyć.