Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np. torfowiska, starorzecza, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów itp.

Na terenie RDLP w Lublinie utworzone zostały użytki ekologiczne w liczbie 229 o łącznej powierzchni 3,3 tys. ha (wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.). Są to głównie śródleśne torfowiska, łąki i oczka wodne.

Stanowiskami dokumentacyjnymi są ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości, tworów mineralnych itp. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

W lasach zarządzanych przez RDLP w Lublinie znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne, które obejmuje skupienie głazów narzutowych w Nadleśnictwie Sarnaki.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe tworzy się w celu ochrony cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego w celu zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych jako osobną, indywidualną formę ochrony przyrody. 

W lasach zarządzanych przez RDLP w Lublinie znajdują się trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Obejmują one fragmenty lasu o łącznej powierzchni 301,54 ha w nadleśnictwach: Nowa Dęba, Sarnaki i  Świdnik.