AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Porozumienie z korzyścią dla lasów

W związku z planowaną budową jednego z odcinków drogi ekspresowej S19, Nadleśnictwo Lubartów podpisało porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to pierwsza tego typu umowa między drogowcami, a Lasami Państwowymi, która reguluje kwestie zagospodarowania wód opadowych.

Dokument precyzuje warunki współpracy między stronami w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego i zagospodarowania jej na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami oba podmioty będą każdorazowo oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ tych działań na tereny leśne.

Do tej pory przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie polegające na budowie zbiorników wodnych z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. –W tym przypadku projektowana infrastruktura wodno-melioracyjna przewiduje utworzenie dwóch zbiorników wodnych, od których woda będzie przesączana do wykonanych na etapie budowy drogi rowów melioracyjnych przy pomocy urządzeń piętrzących i filtrujących. To nowatorskie rozwiązanie wspomoże w znaczącym stopniu wodny rezerwuar naszych lasów – wyjaśnia Leszek Gajuś, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów.

Na mocy zawartych postanowień, rolą lubartowskich leśników będzie utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych z umieszczonymi tam urządzeniami, zaś GDDKiA będzie odpowiadać za systematyczny monitoring i kontrolę wymagań jakościowych czy też ilościowych jakie ma spełniać odprowadzana woda, realizowaną m.in. poprzez badania próbek wód opadowych i roztopowych. Wody zagospodarowane w pasie opadowym będą mogły być wykorzystywane przez Nadleśnictwo Lubartów do gaszenia pożarów czy też w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Z pewnością nawadnianie terenów leśnych w dobie wodnego deficytu wpłynie korzystnie na lasy, którymi gospodarujemy  – podsumowuje Leszek Gajuś.