AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Otwarci na nowe wyzwania

Techniki komunikacyjne w trakcie wykonywania zadań i interwencji stanowiły motyw przewodni trzydniowego szkolenia dla strażników leśnych z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Warszawie zorganizowanego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”.

Mnogość wyzwań z jakimi przychodzi mierzyć się na co dzień strażnikom leśnym determinuje konieczność poszerzania kompetencji i szlifowania posiadanych umiejętności. Bazując na doświadczeniach innych służb i podmiotów, okazją do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Straż Leśną był instruktaż prowadzony przez podinspektorów Rajmunda Kanię i Marka Kruszewskiego z Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie oraz Jacka Barwickiego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w obecności Głównego Inspektora Straży Leśnej Tomasza Wisłockiego.

Wśród uczestników warsztatów zorganizowanych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu znalazło się niespełna trzydziestu strażników leśnych z lubelskiej i warszawskiej dyrekcji z regionalnymi inspektorami Straży Leśnej – Markiem Dziaduszyńskim i Maciejem Kucabem. W toku trzydniowych zajęć mogli oni zgłębiać w teorii, jak i w praktyce tajniki reagowania na różnego rodzaju sytuacje, także te trudne do przewidzenia, z którymi mogą spotkać się w codziennej służbie.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tego typu spotkaniu, którego tematyka odpowiadała naszym oczekiwaniom i potrzebom. Wykwalifikowani szkoleniowcy przekazali nam w skondensowanej formie wiele cennych informacji związanych m.in. z technikami prowadzenia interwencji, działaniem w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego. Za niezwykle przydatne dla naszej pracy możemy uznać również zajęcia praktyczne z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów tożsamości podkreśla inspektor Dziaduszyński odpowiedzialny za koordynację działań Straży Leśnej na terenie RDLP w Lublinie. –Całość prezentowanej tematyki była zbieżna z wypracowanymi przez lata i sprawdzonymi mechanizmami stosowanymi przez polską Policję. Część z nich będziemy mogli z powodzeniem przenieść na nasz leśny grunt – dodaje.

Mimo tego, że główny cel przyświecający Straży Leśnej stanowi realizacja określonych, statutowych zadań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych, zakres działań przez nią prowadzonych jest znacznie szerszy.
Poza obowiązkami wynikającymi wprost z ustawy o lasach, które wiążą się ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego, uzbrojona formacja Lasów Państwowych współpracuje ściśle z innymi służbami mundurowymi takimi jak Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna angażując się w prowadzone przez nie akcje, pomagając w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych czy też wspierając poszukiwania osób zaginionych – zauważa Główny Inspektor Straży Leśnej Tomasz Wisłocki.Ostatni rok nie tylko pokazał, że musimy być przygotowani na nowe wyzwania, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności, lecz także uwydatnił potencjał jaki drzemie w naszej formacji, czego potwierdzenie stanowiło m.in. zaangażowanie Straży Leśnej w pomoc innym służbom państwowym w trakcie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią czy działania podejmowane przez strażników w strefie przygranicznej po wybuchu wojny na Ukrainie.