AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

o naborze na staż absolwentów szkół leśnych w Nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2019 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2019 roku o przyjęcie na staż, składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój 105, 118) – osobiście lub listownie z dopiskiem „STAŻ” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,  ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin do dnia 15 września 2019 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz  propozycji Nadleśnictwa/Nadleśnictw do odbycia stażu),
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz  propozycji Nadleśnictwa/Nadleśnictw do odbycia stażu
 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej (a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  - sprostowania danych (art. 16. RODO),
  - usunięcia danych (art. 17 RODO),
  - ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  - przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  - niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.