AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STAŻ

dla absolwentów szkół leśnych  w jednostkach organizacyjnych

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. (ze zmianami) w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, ogłasza nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2023 roku o przyjęcie na staż, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

  1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
  2. czarno-białą kopię dyplomu ukończenia studiów lub oryginał zaświadczenia o ich ukończeniu,
  3. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

  1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie o przyjęcie na staż, stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia *
  2. czarno-białą kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  3. czarno-białą kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

* UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

Dokumenty należy złożyć listownie, z dopiskiem „STAŻ LEŚNY” na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,

do dnia  30 września 2023 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP  w Lublinie ).

 

Na żądanie RDLP w Lublinie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

W przypadku zgłoszenia się absolwentów szkół leśnych w liczbie przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zm. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły* podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

*Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych / na świadectwie ukończenia szkoły średniej.