AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie

o naborze na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – 2 osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Biłgoraj oraz Parczew.

 

Absolwenci studiów innych niż leśne, ubiegający się w 2019 roku o przyjęcie na staż
w jednostkach RDLP w Lublinie
, składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój 105, 118) – osobiście lub listownie z dopiskiem „STAŻ” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Wydział Organizacji i Kadr ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin do dnia 16 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz propozycji Nadleśnictwa do odbycia stażu),
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów studiów innych niż leśne przekraczającej limit wolnych miejsc przyjęty w danym roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie informujmy absolwentów  studiów innych niż leśne oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  - sprostowania danych (art. 16. RODO),
  - usunięcia danych (art. 17 RODO),
  - ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  - przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  - niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.