AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Obradowali na Zamku w Baranowie Sandomierskim

W dniach 23-24 sierpnia odbyła się narada łowczych okręgowych z udziałem przedstawicieli administracji rządowej.

W naradzie udział wzięli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii – Paweł Niemczuk, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Łowczy Krajowy – Piotr Jenoch oraz przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych, w tym Dyrektor RDLP w Lublinie – Jerzy Sądel wraz z Nadleśniczymi: Jackiem Pomykałą, Kazimierzem Kopciem i Ireneuszem Hołodniakiem.

Wiodącym tematem spotkania była gospodarka łowiecka, rozwój łowiectwa, działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, walka z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz zmiany dotyczące ustawy prawo łowieckie.

Podczas narady, Dyrektor Jerzy Sądel, wygłosił prezentacje pt. „Rola ośrodków hodowli zwierzyny – Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie”.

OHZ-LP spełniają ważne role na rzecz funkcjonowania ekosystemów leśnych, łowiectwa, ochrony przyrody, ekologii, edukacji społecznej, aspektów kulturotwórczych oraz kształtowania wizerunku LP i łowiectwa w kraju i za granicą – podkreślał Jerzy Sądel.

Dyrektor RDLP w Lublinie omówił pozytywny wpływ działań OHZ-LP w zakresie:

  • spraw istotnych dla gospodarki łowieckiej prowadzonej przez dzierżawców i obwody łowieckie, w tym: introdukcja jeleni i danieli, zorganizowanie bażantarnii (w 1965 r.) w celu zasiedlenia łowisk, rozwój populacji zwierząt łownych (wspólne działania leśników i myśliwych), ograniczanie stanu dzików z powodu ASF;
  • prowadzenia modelowego zagospodarowania łowisk z wykorzystaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa, w tym m.in.: urządzenie łowisk zgodnie z zapotrzebowaniem wzorcowego zagospodarowania (urządzenia łowieckie) oraz zastępowanie powierzchni kosztochłonnych poletek produkcyjnych zwiększonym areałem zagospodarowanych łąk śródleśnych (dopłaty dla producentów rolnych), wprowadzeniem do OHZ-LP drzew owocowych wyhodowanych na własnych szkółkach gospodarczych;
  • współpracy z placówkami naukowymi, uczelniami, szkołami leśnymi i instytucji zajmującymi się sprawami łowiectwa, w tym: udostępnianie terenów OHZ-LP do prowadzenia prac badawczych prowadzonych przez IBL i inne placówki naukowe, organizacji praktyk i ćwiczeń dla studentów, udostępnianie materiałów do prac magisterskich i rozpraw doktorskich, odbywanie stażów dla kandydatów na myśliwych;
  • odtwarzania zanikających populacji zwierzyny, w tym: realizacja programów zwiększania liczebności zająca i kuropatwy, wzbogacenie puli genowej danieli przez wsiedlenia, realizacja programu czynnej ochrony kuraków leśnych (głuszec i cietrzew);
  • prowadzenia szkoleń z zakresu łowiectwa;
  • działalności kulturotwórczej edukacyjnej i promującej pracę leśników i myśliwych na rzecz zrównoważonego gospodarowania populacjami zwierząt łownych, w tym: działalność (od 2003 r.) Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie „Polesia Czar”, udział w licznych reportażach telewizyjnych, radiowych oraz prasowych, organizacja turystyki myśliwskiej przez Biuro Turystyki Myśliwskiej „Roztocze”.

Wyjaśnił słuchaczom, jak rozwijała się na przestrzeni lat populacja zwierząt łownych na terenie RDLP w Lublinie oraz wyjaśnił wpływ stanu liczebnego zwierzyny na szkody w lesie i na polach. Ponadto poruszył temat gospodarowania populacją dzików w aspekcie rozprzestrzeniania się ASF.

Warto podkreślić, że w samym roku 2018 stwierdzono w Polsce 1669 przypadków ASF,
z czego ponad 800 na terenie RDLP w Lublinie, co daje prawię połowę populacji odnalezionej zwierzyny –
dodaje Jerzy Sądel.

Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślają, że był to czas intensywnej i owocnej rozmowy, która ma skutkować pozytywnymi zmianami i działaniami na rzecz rozwoju gospodarki łowieckiej.