AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O niepodległej w roku wielkiego jubileuszu

W biurze RDLP w Lublinie odbyło się spotkanie Leśnej Komisji Kombatanckiej zrzeszającej emerytowanych pracowników lubelskiej dyrekcji LP.

Wydarzenie wpisywało się w tegoroczne działania lubelskich leśników w ramach upamiętniania jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przybyłych weteranów – przedstawicieli lubelskiej braci leśnej powitał dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel, dziękując im za zaangażowanie w działalność narodowowyzwoleńczą, dokumentowanie patriotycznego poświęcenia leśników i troskę o kultywowanie wartości patriotycznych. W gronie uczestników był równolatek niepodległej Franciszek Skrzypczyk – emerytowany pracownik Nadleśnictwa Puławy uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego podczas jubileuszu stulecia tej jednostki.

Część referatową otworzyło wystąpienie księdza kan. dr Wiesława Oleszka dotyczące poszanowania pamięci i tradycji narodowych. –Mimo iż jesteście Państwo zwolnieni z urzędów i funkcji, to nadal trwacie na stanowisku poszanowania, pielęgnowania i przekazywania zwyczajów i tradycji narodowych młodym pokoleniom Polaków – zaznaczył ksiądz Oleszek, dostrzegając jednocześnie istotną misję jaką mają do wypełnienia obecnie leśnicy-kombatanci. –Waszym patriotycznym powołaniem, waszym obowiązkiem wobec Ojczyzny jest przesiadywanie z wnukami i opowiadanie im o sobie, o Polsce i przekazywanie im tego wielkiego dziedzictwa, które zawiera się w trzech słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Przekrojową prelekcję o udziale Leśników Lubelszczyzny w odzyskaniu i utrwaleniu niepodległości wygłosił zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat przedstawiając sylwetki i dokonania leśników zaangażowanych w walkę o wyzwolenie naszego narodu, od powstań narodowych aż po czasy współczesne. O nieznanych interesujących faktach dotyczących akcji „Most” na Lubelszczyźnie mówił w ostatnim referacie Regionalny Komendant Leśnej Komisji Kombatanckiej, Janusz Zimmer.

Uczestnicy spotkania wraz z pracownikami biura RDLP w Lublinie złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze pod tablicą upamiętniającą leśników poległych w obronie ojczyzny, a także przy tablicy poświęconej pierwszemu dyrektorowi lubelskiej dyrekcji LP Feliksowi Osińskiemu pełniącemu również obowiązki pierwszego dyrektora LP po II wojnie światowej – oficerowi AK i więźniowi łagrów sowieckich oraz Wacławowi Zandfosowi i Czesławowi Rossińskiemu – żołnierzom wyklętym, którzy pełnili służbę jako pracownicy powstającej dyrekcji i w 1945 roku zostali zamordowani w katowni UB na Zamku Lubelskim.

Leśna Komisja Kombatancka jest zespołem doradczo-pomocniczym działającym przy dyrektorze generalnym LP, który dokumentuje patriotyczne poświęcenie leśników. Jej działalność skupia się m.in. na popularyzacji wiedzy historycznej o leśnictwie oraz integracji społeczności leśnej, wspieraniu oraz ukazywaniu dokonań weteranów na rzecz suwerenności Rzeczpospolitej, a także propagowaniu tradycji. Członkami Komisji są ludzie zasłużeni dla polskiego leśnictwa w różnych okresach jego dziejów, kiedy suwerenność terytorialna i państwowa kraju była zagrożona, a także w czasach historii najnowszej - powojennej walki z narzuconym systemem totalitarnym.