AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

LEŚNI GENETYCY Z WIZYTĄ NA ROZTOCZU

O problemach i wyzwaniach współczesnego nasiennictwa i genetyki drzew leśnych dyskutowano podczas Seminarium Regionalnych Genetyków, które zorganizowano z inicjatywy Dyrekcji Generalnej LP na terenie RDLP w Lublinie.

Tematem wiodącym narady była weryfikacja działań ujętych w „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”. Oprócz przedstawicieli Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy i Dyrekcji Generalnej LP, na Roztocze przyjechali pracownicy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa oraz selekcji drzew.

Każdy dzień Seminarium rozpoczynał się od objazdu terenowego w nadleśnictwach, zaś kończył – częścią kameralną, w trakcie której omawiano kwestie związane z nasiennictwem. Podczas wizytacji obiektów selekcyjnych w Nadleśnictwie Józefów, uczestnicy zapoznali się ze sposobem prowadzenia plantacji nasiennych sosny zwyczajnej, wyłączonych drzewostanów nasiennych jodły pospolitej i sosny, a także możliwościami utrzymania sosnowych drzewostanów zachowawczych. Pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów zaprezentowali natomiast wyłączone drzewostany nasienne buka zwyczajnego i Muzeum Skamieniałego Drzewa znajdujące się w miejscowości Siedliska.

Najstarsza wzmianka o skamieniałych drzewach z terenu Polski pochodzi z „Historii Polonica” Jana Długosza wydanej w 1480 roku, w której opisano pnie z Roztocza. Dzięki staraniom Nadleśnictwa Tomaszów, w Siedliskach zasadzono drzewa spokrewnione najbliżej z wymarłym gatunkiem prekambryjskim jakim jest cypryśnik błotny (Taxodium distichum).

Ostatnim punktem Seminarium była część referatowa, którą zakończyła wspólna dyskusja.
Za nami kolejne owocne spotkanie leśników z całej Polski zorganizowane na terenie wybranych nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP. Udało nam się osiągnąć zamierzony cel jakim było podjęcie dyskusji, której efektem będzie wypracowanie konstruktywnych wniosków dotyczących dalszych działań jakie należy podejmować i kontynuować w obiektach selekcyjnych zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Ogromne podziękowania za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia należą się nadleśniczym oraz pracownikom nadleśnictw Józefów i Tomaszów – podsumowuje Janusz Schab, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie.

Potrzebę organizacji przedsięwzięć służących celom doskonalenia gospodarki leśnej podkreśla Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej. –Takie spotkania są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych części Polski. Koncepcje rozwoju selekcji w nasiennictwie leśnym są wdrażane w Lasach Państwowych od dziesięcioleci. Ich celem jest pogodzenie dążenia do wysokiego poziomu produkcyjności lasów w przyszłości, przy zachowaniu jednocześnie ich wysokiej różnorodności biologicznej – zauważa dyrektor.