ZASADY SPRZEDAŻY

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniami i decyzjami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Obecne zasady sprzedaży drewna określa Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 24 października 2016 r. - obowiązujące do 31.12.2018 r.

Procedury sprzedaży drewna na rok 2019 określone zostały w aktach prawnych:

W 2019 roku Lasy Państwowe planują sprzedać ok. 40 mln m3 drewna (ok. 0,5 mln m3 mniej niż w 2018 roku). Plan sprzedaży drewna jest ściśle związany z wykonywaniem zabiegów
w ramach ustalonego na okres 10 lat, planu urządzania lasu, zatwierdzonego przez ministra środowiska, dla każdego Nadleśnictwa oddzielnie.

To, w jaki sposób Lasy Państwowe sprzedają drewno, zależy przede wszystkim od rodzaju surowca, kategorii nabywcy. Staramy się dopasować formy sprzedaży do potrzeb klientów,
a także zadbać o zapewnienie stabilności i przewidywalności rynku drzewnego,
przy zachowaniu zasad konkurencji i ochrony konsumentów. Jest to szczególnie ważne
w przypadku sprzedaży surowca dla przemysłu drzewnego, który zatrudnia ponad 300 tys. osób, wypracowuje ok. 2 proc. PKB i jest siłą napędową eksportu (Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie).

Z puli drewna przewidzianego do sprzedaży w roku 2019, ok.  86 proc. trafi do przedsiębiorców drzewnych, ok. 13 proc. do osób fizycznych (nabywających je głównie do celów opałowych), reszta to m.in. surowiec na własne potrzeby LP (np. do budowy infrastruktury turystycznej), tzw. drewno energetyczne, niszowe albo szczególne.

Podmioty gospodarcze mogą nabyć surowiec z LP na 2019 rok poprzez:

Portal Leśno-Drzewny, w przeznaczonych dla nich procedurach sprzedaży,

  • „sprzedaż podstawowa” – (stanowi 70 % puli ofertowej), to główna pula surowca dla przedsiębiorców, którzy kupowali już wcześniej w LP, mogących wykazać się tzw. wielkością zakupów drewna.
  • „sprzedaż otwarta” – (stanowi 30% puli ofertowej), pula skierowana przede wszystkim
    do przedsiębiorców nowych, dla budujących nowe zakłady bądź zwiększających moce produkcyjne.

Nowym rozwiązaniem w wartościowaniu ofert zakupu surowca, obowiązującym w procedurach sprzedaży drewna na rok 2019 (poza dotychczasowym) kryterium „geografii zakupu" występującym w procedurze podstawowej, jest kryterium promienia zaopatrzenia –
w procedurze otwartej. 

Każda oferta zakupu drewna złożona przez klienta podlega ocenie punktowej - na jej podstawie zostaje dokonany podział surowca na poszczególnych klientów.

Ocena, w obu procedurach uwzględnia cenę zaoferowaną przez przedsiębiorcę (kryterium ceny 80% wagi) oraz bliskość zakładu do najbliższego nadleśnictwa, w którym przedsiębiorca chce zakupić drewno (geografii zakupów - sprzedaż podstawowa lub promienia zaopatrzenia - procedura otwarta 20% wagi).

Powinno to zachęcić przedsiębiorców m.in. do zakupów w pierwszej kolejności w najbliższej dla nich okolicy (co będzie wspierało lokalny rozwój gospodarczy), do zracjonalizowania tras
i kosztów transportu drewna (co może korzystnie wpłynąć na ogólny stan dróg leśnych
i gminnych). Portal Leśno-Drzewny pozwoli przedsiębiorcom na bieżąco dokonywać symulacji, gdzie, za ile i jaką masę surowca mogą nabyć na optymalnych dla nich warunkach.

Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych odbywa się bezpośrednio w nadleśnictwach według ustalonego cennika (pula w LP na 2019 rok wynosi ok. 5 mln m3). Leśnicy starają się zaspokoić rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Zapotrzebowanie na drewno opałowe, to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Większość klientów wybiera drewno już przygotowane i pocięte, z dostawą do domu. Leśnicy umożliwiają też własnoręczne pozyskanie drewna opałowego, głównie tzw. gałęziówki (po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty). Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.

Z kolei drewno cenne, o szczególnych właściwościach (służące m.in. do wyrobu np. instrumentów muzycznych czy luksusowych mebli) jest sprzedawane na submisjach lub aukcjach, mających formę klasycznych licytacji, gdzie decyduje wyłącznie oferowana przez zainteresowanych cena (w roku 2018 do sprzedaży trafiło ok. 12,5 tys. m3 drewna szczególnego, natomiast na 2019 rok planuje się do pozyskania ok 13,5 m3).

Natomiast drewno niesprzedane w innych, wyżej wymienionych procedurach, a także pochodzące np. z klęsk w lasach, powodowanych przez wiatr czy gradacje owadów, podlega sprzedaży
w internetowych aukcjach (zwykłych i systemowych) w
aplikacji e-drewno - tu decydującą rolę odgrywa wyłącznie cena.