Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

  • możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,
  • rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,
  • warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

 


 

W naszych warunkach klimatycznych zagrożenie pożarowe występuje od początku wiosny, gdy znika pokrywa śnieżna, do jesieni. Stopień zagrożenia pożarowego w tym okresie uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Decydujące znaczenie ma temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego i prędkość wiatru. Od warunków atmosferycznych zależy podatność na zapalenie ściółki leśnej i innych materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest dla każdej strefy prognostycznej według czterostopniowej skali. Najniższe zagrożenie oznaczane jest cyfrą 0, najwyższe – 3. Teren RDLP w Lublinie podzielony został na dwie strefy prognostyczne. Część północna to strefa nr 35, zaś część południowa – nr 36.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/map.aspx?mt=TopograficznaAdministracyjna&mton=topograficzna

W RDLP Lublin funkcjonuje systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami. Najważniejszymi elementami tego systemu są:

  • punkty alarmowo – dyspozycyjne w RDLP i w nadleśnictwach,
  • punkty prognozowania zagrożenia pożarowego,
  • sieć łączności radiowej i telefonicznej,
  • sieć wież obserwacyjnych – 34 wieże, w tym 20 z zamontowanymi kamerami TV przemysłowej,
  • samoloty patrolowo – gaśnicze,
  • samochody patrolowe z modułem gaśniczym – 14 sztuk,

Pomimo prowadzonych działań ochronnych, w 2017 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie odnotowano 85 pożarów. Objęły one łączną powierzchnię 33,37 ha. Straty spowodowane pożarami wyniosły ok. 137 874,21 zł. Najczęstszymi przyczynami pożarów są podpalenia oraz przerzuty ognia z gruntów nieleśnych.

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny RDLP w Lublinie - tel. 734 477 619 oraz (81) 532 98 20

lub Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny właściwego nadleśnictwa.