Wydawca treści

Użytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np. torfowiska, starorzecza, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów itp.

Na terenie RDLP w Lublinie utworzone zostały użytki ekologiczne w liczbie 1098 o łącznej powierzchni 3,4 tys. ha. Są to głównie śródleśne torfowiska, łąki i oczka wodne.

Stanowiskami dokumentacyjnymi są ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości, tworów mineralnych itp. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

W lasach zarządzanych przez RDLP w Lublinie znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne, które obejmuje skupienie głazów narzutowych w Nadleśnictwie Sarnaki.