Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą "fabryką", wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ekologicznym powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzania lasu tworzonego raz na 10 lat.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się przerobem drewna odbywa się za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz serwisu aukcji internetowych „e-drewno".

Zasady sprzedaży drewna w 2016 roku określa Zarządzenie Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 września 2015 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP, która zawiera:

 • regulamin sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
 • regulamin sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (stanowiącej etap I procedury dwuetapowej),
 • regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno (etap II procedury dwuetapowej) oraz aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno",
 • regulamin funkcjonowania umów wieloletnich w PL-D,
 • wzór umowy wieloletniej,
 • wykaz grup handlowo-gatunkowych,
 • podział pul drewna do sprzedaży w PGL LP w rozbiciu na RDLP na rok 2016.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.zilp.lasy.gov.pl).

Przedsiębiorcy (zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm,: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym, że za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) mogą dokonać zakupu poprzez:

 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna dla przedsiębiorców posiadających historię zakupów,
 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
 •  systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno",
 • aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno" (drewno niesprzedane w aukcjach systemowych),
 • inne aukcje i submisje oraz negocjacje handlowe.

Przedsiębiorca dokonujący zakupów drewna poprzez PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupów ma prawo do podpisywania umów wieloletnich.

Umowy wieloletnie rozliczane są wg harmonogramów zakupów w okresach rocznych. Ewentualne kary umowne naliczane są po okresie każdego roku obowiązywania umowy.

W przypadku przedpłaty lub zapłaty należności w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury, kupujący ma prawo do "skonta" - (obniża realną cenę zakupu).

Zakup drewna nie związany z przerobem lub obrotem drewna, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne są dostępne na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw oraz przy kancelariach leśnictw.

W bieżącym roku nadleśnictwa RDLP w Lublinie oferują do sprzedaży ponad 2 mln m3 surowca.

Plan sprzedaży w 2016 roku w RDLP w Lublinie:

Drewno ogółem: 2 141 778 m³, w tym:

- Drewno wielkowymiarowe iglaste (WAO+WBO+WCO+WD+WK): 750 045 m³,

- Drewno wielkowymiarowe liściaste (WAO+WBO+WCO+WC1+WD): 157 387 m³,

- Drewno (WB1) iglaste: 1 230 m³,

- Drewno (WB1) liściaste: 4 837 m³,

- Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B, S4): 657 610 m³,

- Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B, S4): 500 880 m³.

Sprzedaż choinek pochodzących z plantacji choinkowych, prowadzona jest w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia. można je zakupić bezpośrednio w siedzibach niektórych nadleśnictw. Każdego roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują ok 5000 sztuk drzewek.