Ochrona przyrody

   Ochrona przyrody w lasach to nie tylko dbałość o zachowanie siedlisk, gatunków czy też pojedynczych tworów przyrody w formach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142), ale przede wszystkim nieustanne wysiłki  w kierunku zachowania całych ekosystemów leśnych jako przedmiotu gospodarowania i jednocześnie spełniania licznych funkcji ochronnych i społecznych. Trwale zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według Planu Urządzenia Lasu, którego częścią składową jest Program Ochrony Przyrody w nadleśnictwie.

Najcenniejsze zasoby, twory i składniki  przyrody żywej i nieożywionej obejmowane są ustawowo przewidzianymi formami ochrony. Istniejące na terenie RDLP Lublin formy ochrony przyrody przedstawia poniższe zestawienie (stan na 31.12.2017 r.).

Forma ochrony

Ilość szt.

Powierzchnia LP

 Rezerwaty przyrody

    74      

9,9 tys. ha

 Parki krajobrazowe

18

108,8 tys. ha

 Obszary chronionego krajobrazu

16

55,5 tys. ha

 Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

21

157,1 tys. ha

 Specjalne obszary ochrony siedlisk zaakceptowane przez Komisję Europejską

74

84,5 tys. ha

 Pomniki przyrody

349

 

 w tym  pomniki powierzchniowe

17

17,7 ha

 Stanowiska dokumentacyjne

1

3,4 ha

 Użytki ekologiczne

1032

3,3 tys. ha

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

1

0,8 ha

 Strefy ochronne zwierząt i roślin

465

26,5 tys. ha

 

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub nieznacznie zmienionym, wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi.

Wśród 74 rezerwatów przyrody utworzonych na gruntach LP Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wyróżnia się następujące rodzaje:

1. Rezerwaty leśne - przedmiotem ochrony są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych czy też stanowiska drzew w granicach zasięgu. 

Celem ochrony w tych rezerwatach są:

 • fragmenty puszcz - Szklarnia 
 • lasy wielogatunkowe o charakterze naturalnym - Czarny Las
 • dąbrowy, np. w rezerwatach: Królowa Droga, Liski
 • bory jodłowe na północno- wschodniej granicy zasięgu - Marynopole, Natalin
 • buczyny - Przecinka
 • lasy bukowo-jodłowe - Św. Roch, „Debry
 • lasy lipowe - Las Lipowy w uroczysku Bukowiec

2. Rezerwaty florystyczne - przedmiotem ochrony są populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roslin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów i porostów 

 • stanowiska modrzewia polskiego - Skrzypny Ostrów
 • stanowiska roślin kserotermicznych - Żmudź, Wolwinów, Mierzwice
 • roślin reliktowych - Jezioro Świerszczów
 • stanowiska wawrzynka główkowatego - Las Wagramski 

3. Rezerwaty torfowiskowe - przedmiotem ochrony są zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. 

Przykładowe rezerwaty: 

stanowiska modrzewia polskiego - Skrzypny Ostrów

stanowiska roślin kserotermicznych - Żmudź, Mierzwice

stanowiska roślin reliktowych - Jezioro Świerszczów 

stanowiska wawrzynka główkowatego - Las Wagramski 

4. Rezerwaty stepowe - przedmiotem ochrony są murawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym, np. Broczówka, Łabunie, Machnowska Góra. 

5. Rezerwaty przyrody nieożywionej - przedmiotem ochrony są odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, szata naciekowe, stanowiska skamieniałości, utwory geologiczne, wydmy, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi. Jedyny rezerwat tego rodzaju na terenie RDLP w Lublinie to Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego, utworzony dla ochrony skupiska głazów narzutowych. 

 

 

6. Rezerwaty krajobrazowe - przedmotem ochrony są krajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych rejonów geograficznych, często z występującymi tam zabytkami. Przykładem mogą być tutaj rezerwaty: Nad Tanwią, Czartowe Pole, Szum. 

7. Rezerwaty faunistyczne - przedmiotem ochrony są populacje i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców. 

Przykładowe rezerwaty: 
żółwia błotnego - Żółwiowe Błota
orlika krzykliwego - Siedliszcze