OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31.07.2015r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie planuje przyjąć 7 osób na staż (w nadleśnictwach: Biłgoraj, Chełm, Mircze, Świdnik, Włodawa, Tomaszów, Zwierzyniec) z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

W celu przyjęcia na staż absolwenci studiów innych niż leśne składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

-  podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub zaświadczenie o ich       ukończeniu,

-  oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

   -  oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

UWAGA:

1) Za studia wyższe nie uznajemy kierunkowych studiów podyplomowych

2) Osoba ubiegająca się o staż powinna uzyskać co najmniej ocenę dobrą na dyplomie ukończenia studiów

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

- w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

- w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji  i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ( pokój 118,105), lub listownie  na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin,
w terminie do 30 września 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie  ul. Czechowska 4,20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel.: 81 532 70 31 , e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem skazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów studiów ekonomicznych na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, Zarządzeniem Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan / Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów leśnych na staż. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym lub umownym.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Materiały do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przedłużenia terminu składania dokumentów na staż  absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie

            Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie w nawiązaniu do ogłoszenia
w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2018 roku z dnia 05.07.2018 r. informuje, że ostateczny termin składania  dokumentów na staż został przesunięty na dzień 30 września 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2018 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do 7 września 2018 r. następujące dokumenty:

1. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- nr telefonu do kontaktu.

2. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- nr telefonu do kontaktu.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany w miejscu ”podpis posiadacza dyplomu”

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej, a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

 • w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,
 • w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy ogólny limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Absolwenci szkół innych niż leśne - zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, będą przyjmowani na staż tylko w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W przypadku ww. zapotrzebowania stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój nr 105, 118), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego)
ustala się na dzień 7 września 2018 roku.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie  ul. Czechowska 4,20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel.: 81 532 70 31 , e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem skazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów leśnych na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, Zarządzeniem Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan / Pani prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
  c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów leśnych na staż. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym lub umownym.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Informacja

Lublin dn. 14.06.2018 r.

Informacja

W nawiązaniu do ogłoszenia RDLP w Lublinie z dnia 23.04.2018r., w sprawie publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester [nr inw. 741/565] oraz ogłoszenia z dnia 28.05.2018 r., w sprawie II etapu publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż przywołanego wyżej samochodu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że we wskazanych w ogłoszeniach terminach nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Subaru Forester

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 239738 km [stan na 27.03.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  w oparciu o opinię rzeczoznawcy oraz rozeznanie rynkowe ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 19 600 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety
  opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej
   4 w Lublinie w dniu 05.06.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 13.06.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 13.06.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 960 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na konto sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 103. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 7 a-f Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego - faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

 

 

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Subaru Forester

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 239738 km [stan na 27.03.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  w oparciu o opinię rzeczoznawcy oraz rozeznanie rynkowe ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 19 600 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety
  opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej
   4 w Lublinie w dniu 05.06.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 13.06.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 13.06.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 960 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na konto sprzedającego.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 103. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 8 a-f Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego - faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

                                                                                                          Dyrektor RDLP w Lublinie

 

Materiały do pobrania

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc, w dniu 12.10.2017 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin testowy kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach oraz gospodarki finansowej w PGL LP.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 50 stażystów z wykształceniem leśnym z uwzględnieniem maksymalnie dwóch stażystów z wykształceniem innym niż leśne.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

w 2017 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do  15 września 2017 r. następujące dokumenty:

1. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

2. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

 Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany w miejscu "podpis posiadacza dyplomu"

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej, a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy ogólny limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Absolwenci szkół innych niż leśne - zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, będą przyjmowani na staż tylko w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W przypadku ww. zapotrzebowania stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień   15 września 2017 roku. 

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

w sprawie dodatkowego naboru absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
na staż w Nadleśnictwie Sarnaki
- jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się dodatkowy nabór na staż dla absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
w Nadleśnictwie Sarnaki - jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie .

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie do dnia 1  marca 2017 następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe. Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów. Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

· w przypadku większej liczby kandydatów na staż decydująca będzie ocena na dyplomie

· w sytuacji wystąpienia identycznych ocen u kilku osób, z wybranymi kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP
w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień 1 marca 2017 roku.

Aby zobaczyć oryginalną treść ogłoszenia kliknij tutaj. 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych)  kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc w dniu 05.10.2016 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 48 stażystów z wykształceniem leśnym.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Lublinie  

ogłasza publiczny przetarg pisemny

(zbieranie ofert) nieograniczony

na sprzedaż  samochodu  Peugeot Partner – II etap

 

Rok produkcji: 2007

Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)

Moc: 66 kW, (90 KM)

Pojemność: 1560 cm3

Cena wywoławcza  8000 zł (brutto) słownie:  osiem tysięcy zł, cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 31.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl/ogloszenia

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia  2016 roku o godz. 930.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 25.08.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Materiały do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31.07.2015r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie planuje przyjąć cztery osoby na staż w nadleśnictwach (Chotyłów, Parczew, Puławy, Rozwadów) z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

W celu przyjęcia na staż absolwenci studiów innych niż leśne składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy limit osób( 4), które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Wydziale Organizacji  i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, w terminie do 12 sierpnia 2016r

 

Lublin, dnia  26  lipca 2016r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Lublinie  
ogłasza publiczny przetarg pisemny
(zbieranie ofert) nieograniczony
na sprzedaż
 samochodu  Peugeot Partner

 

Rok produkcji: 2007
Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)
Moc: 66 kW, (90 KM)
Pojemność: 1560 cm3
 
Cena wywoławcza  10000 zł. (brutto) słownie:  dziesięć tysięcy zł

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 09.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl.
Termin składania ofert upływa 09 sierpnia  2016 roku o godz. 930.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dnia 09 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103. Cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 26.07.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

 

Materiały do pobrania