Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie

o naborze na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenia nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie, odbędzie się nabór na staż absolwentów studiów innych niż leśne – 2 osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym (o kierunku ekonomia / rachunkowość) w nadleśnictwach: Biłgoraj oraz Parczew.

 

Absolwenci studiów innych niż leśne, ubiegający się w 2019 roku o przyjęcie na staż
w jednostkach RDLP w Lublinie
, składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój 105, 118) – osobiście lub listownie z dopiskiem „STAŻ” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Wydział Organizacji i Kadr ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin do dnia 16 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz propozycji Nadleśnictwa do odbycia stażu),
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów studiów innych niż leśne przekraczającej limit wolnych miejsc przyjęty w danym roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie   ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwany dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie przyjmowania na staż absolwentów studiów innych niż leśne na terenie RDLP w Lublinie informujmy absolwentów  studiów innych niż leśne oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  - sprostowania danych (art. 16. RODO),
  - usunięcia danych (art. 17 RODO),
  - ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  - przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  - niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

o naborze na staż absolwentów szkół leśnych w Nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2019 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2019 roku o przyjęcie na staż, składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój 105, 118) – osobiście lub listownie z dopiskiem „STAŻ” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,  ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin do dnia 15 września 2019 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz  propozycji Nadleśnictwa/Nadleśnictw do odbycia stażu),
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

 2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

 1. podanie do Dyrektora RDLP w Lublinie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż, (z podaniem adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego oraz  propozycji Nadleśnictwa/Nadleśnictw do odbycia stażu
 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 4. oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Lublinie – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą pocztową.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Lublinie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (81) 532 70 31-39 wew. 105, 118

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej (a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel. 81 532 70 31, e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pan/Pani ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  - sprostowania danych (art. 16. RODO),
  - usunięcia danych (art. 17 RODO),
  - ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  - przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  - niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Lublinie.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – III etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 240048 km [stan na 13.09.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie] ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie w dniu 20.12.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 03.01.2019 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 03.01.2019 r., godz. 1000 ".
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub skutkach rezygnacji z oględzin [wzór formularza ofertowego w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 800 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2019 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 02 [świetlica]. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 7 a)-g)  Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu sprzedający niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Doręczenie zawiadomienie oferenta o przyjęciu jego oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy wskazany w treści tej  faktury.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem: http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw na terenie RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego - sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego pojazdu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 240048 km [stan na 13.09.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 11 800 zł. (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej 4
  w Lublinie w dniu 27.11.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 06.12.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 06.12.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 180 zł. (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 02 [świetlica]. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 7 a)-g)  Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu sprzedający niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Doręczenie zawiadomienie oferenta o przyjęciu jego oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy wskazany w treści tej  faktury.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw na terenie RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego - sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego pojazdu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

 

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 240048 km [stan na 13.09.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  w oparciu o opinię rzeczoznawcy ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 12 800 zł. (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej
   4 w Lublinie w dniu 25.10.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 30.10.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 30.10.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 280 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 103. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 7 a)-g)  Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu sprzedający niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Doręczenie zawiadomienie oferenta o przyjęciu jego oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego  faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy wskazany w treści tej  faktury .
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw na terenie RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego - sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego pojazdu .
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

                                                                              Dyrektor RDLP w Lublinie

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wycena rzeczoznawcy
 3. Klauzula informacyjna

Rozdzielnik:

1. Tablica ogłoszeń biura RDLP w Lublinie

2. Strona internetowa RDLP w Lublinie

3. Nadleśnictwa RDLP Lublin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń

4. Ogłoszenie w prasie lokalnej

 

Ogłoszenie

w sprawie egzaminu na staż dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2018 roku.

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że w dniu 23.10.2018 r. zostanie przeprowadzony egzamin testowy kwalifikujący na staż:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych *):

- godzina 10.00 - I tura

- godzina 11.10 - II tura

2. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- godzina 12.20

*) Szczegółowe informacje o godzinie egzaminu, kandydaci uzyskają w pismach wysłanych pocztą tradycyjną.

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: ustawy o lasach, zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania, użytkowania lasu oraz gospodarki finansowej PGL LP.

Jednocześnie tut. RDLP informuje, że osoby przystępujące do egzaminu winny okazać dokument potwierdzający tożsamość.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W naborze zakłada się przyjęcie 50 stażystów z wykształceniem leśnym, z uwzględnieniem maksymalnie trzech stażystów z wykształceniem innym niż leśne.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek, pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

OGŁOSZENIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z ubieganiem się o przedłużenie, przez FSC, tymczasowej zgody na stosowanie pestycydu Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron (niezalecaną przez FSC).

Zainteresowane strony (osoby, instytucje, organizacje itp.) mogą zgłaszać uwagi dotyczące tymczasowej zgody FSC na stosowanie pestycydu Dimilin 480 SC w terminie do 20 listopada 2018 r. Uwagi mogą być zgłaszane pocztą tradycyjną na adres RDLP w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin lub elektronicznie na adres ochrona@lublin.lasy.gov.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości mogą Państwo uzyskać dodatkowe informacje pod numerami telefonów: (81) 5327031-39, wewn. 221 lub 728551238.

     1. Informacje ogólne

FSC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. w Meksyku w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Jej działalność skupia się na popularyzacji sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi danego kraju oraz międzynarodowymi traktatami i porozumieniami, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnianie standardów certyfikacji określonych przez FSC.

Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku posiadaczy lasów zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. RDLP w Lublinie posiada certyfikat FSC od 2003 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin (Polityki FSC Dotyczącej Pestycydów). W ramach tej polityki FSC stworzyło własną listę substancji czynnych, których nie mogą stosować posiadacze certyfikatu FSC. Jest to wewnętrzna lista FSC niepokrywająca się z przepisami krajowymi oraz przepisami Unii Europejskiej. Na liście tej znajduje się substancja aktywna diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC może on zastosować ten środek po wcześniejszym uzyskaniu tymczasowej zgody na stosowanie pestycydu (derogacji). Jednym z elementów procesu uzyskiwania derogacji są konsultacje społeczne.

2.    Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Dimilin 480 SC jest, zgodnie z etykietą środka, dopuszczony do użycia i stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie lasów oraz w odniesieniu do upraw małoobszarowych w szkółkach roślin sadowniczych i ozdobnych, szkółkach leśnych, plantacjach nasiennych drzew leśnych, odnowieniach, zalesieniach, plantacjach drzewek bożonarodzeniowych, wierzby energetycznej i wikliny. Na terenach leśnych może być wykorzystywany do zwalczania szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka, boreczniki sosnowe, strzygonia choinówka, osnuja gwiaździsta). Maksymalna dawka środka na 1 ha lasu wynosi  0,1 litra, na terenach leśnych środek ten może być stosowany raz w roku. Okres karencji dla runa leśnego, czyli czas jaki musi upłynąć od wykonania oprysku do spożycia, wynosi 24 godziny.

3.    Zakres zastosowania środka na terenie RDLP w Lublinie

Dotychczasowa derogacja  obejmowała okres od dnia 13 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. W tym okresie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Lublinie zastosowała preparat Dimilin 480 S.C. w roku 2015, podczas agrolotniczych zabiegów ochronnych przeciwko osnui gwiaździstej, na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski na powierzchni 200 ha oraz w roku 2018  podczas agrolotniczych zabiegów ochronnych przeciwko brudnicy mniszce na terenie Nadleśnictw Rozwadów i Rudnik na powierzchni 3600 ha (odpowiednio na ternie Nadleśnictwa Rozwadów na powierzchni 2400 ha i na terenie Nadleśnictwa Rudnik na powierzchni 1200 ha).  Derogacja przyznana RDLP w Lublinie będzie pozwalała na stosowanie przedmiotowego środka na terenach leśnych nadleśnictw RDLP w Lublinie przez okres kolejnych 5 lat.  W chwili obecnej wysokie zagrożenie ze strony foliofagów sosny, utrzymuje się na terenie Nadleśnictw Nowa Dęba, Rudnik, Rozwadów, Gościeradów, Puławy, Janów Lubelski. Wg materiałów prognostycznych zebranych jesienią ubiegłego roku do wykonania wiosną 2019 r. zabiegu ratowniczego kwalifikuje się ok. 3 000 ha, z czego na powierzchni ok. 2100 ha przewiduje się zastosowanie pestycydu Dimilin 480 S.C. (Nadleśnictwo Puławy). Obszary te będą na wiosnę monitorowane przez służby ochrony lasu i po zakończeniu monitoringu zostanie podjęta ostateczna decyzja o wykonaniu zabiegu i jego powierzchni. W chwili obecnej nie można przewidzieć czy gradacje owadów (foliofagów) wystąpią w kolejnych latach i na jakich obszarach.

 

4.    Konieczność zastosowania środka

Konieczność stosowania pestycydu Dimilin 480 SC w celu ograniczania populacji szkodników pierwotnych sosny uzasadniają wymienione poniżej względy.

1.    Prognoza zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny na 2019 r. dla lasów RDLP w Lublinie wykazuje jednoznacznie wysokie zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny z możliwością redukcji ich populacji tylko zabiegiem agrolotniczym,

2.    W obecnym stanie prawnym nie ma innego środka zarejestrowanego w Polsce, akceptowanego przez FSC, który mógłby być użyty do zwalczania brudnicy mniszki.

3.  Alternatywne środki –  Foray 76 B oraz preparaty z grupy neonikotynoidów (np. Mospilan 20 SP), zarejestrowane w Polsce, akceptowane przez FSC, stosowane w latach poprzednich do zwalczania brudnicy mniszki w innych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, nie były w pełni skuteczne, populacja nie została dostatecznie zredukowana i w związku z tym 2019 roku , wskazanym jest, dla pełnej skuteczności prowadzonych zabiegów ochronnych, wykonanie zabiegu przy użyciu pestycydu Dimilin 480 SC.

      Podobna sytuacja występuje w przypadku zabiegów ochronnych, prowadzonych w drzewostanach zaatakowanych przez barczatkę sosnówkę. Dostępne środki ochrony roślin, akceptowane przez FSC, nie są skuteczne a starsze stadia gąsienic szkodnika, który, ze względu na specyficzną biologię jest zwalczany wiosną, gdy gąsienice, po przezimowaniu, osiągnęły już stadium L3 i wyższe.

      Natomiast w przypadku strzygoni choinówki, ze strony której obserwujemy wzrost zagrożenia w skali kraju, preparat Dimilin 480 S.C. jest jedynym dostępnym insektycydem do wykonania agrolotniczych zabiegów ochronnych przeciwko gąsienicom tego szkodnika.

Więcej informacji o certyfikacji FSC oraz dokumenty źródłowe znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.

 

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przedłużenia terminu składania dokumentów na staż  absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie

            Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie w nawiązaniu do ogłoszenia
w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2018 roku z dnia 05.07.2018 r. informuje, że ostateczny termin składania  dokumentów na staż został przesunięty na dzień 30 września 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2018 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do 7 września 2018 r. następujące dokumenty:

1. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- nr telefonu do kontaktu.

2. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- nr telefonu do kontaktu.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany w miejscu ”podpis posiadacza dyplomu”

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej, a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

 • w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,
 • w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy ogólny limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Absolwenci szkół innych niż leśne - zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, będą przyjmowani na staż tylko w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W przypadku ww. zapotrzebowania stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój nr 105, 118), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego)
ustala się na dzień 7 września 2018 roku.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie  ul. Czechowska 4,20-950 Lublin, zwana dalej Administratorem, tel.: 81 532 70 31 , e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem skazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów leśnych na staż w jednostkach Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, Zarządzeniem Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan / Pani prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
  c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postępowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów leśnych na staż. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym lub umownym.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Informacja

Lublin dn. 14.06.2018 r.

Informacja

W nawiązaniu do ogłoszenia RDLP w Lublinie z dnia 23.04.2018r., w sprawie publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester [nr inw. 741/565] oraz ogłoszenia z dnia 28.05.2018 r., w sprawie II etapu publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż przywołanego wyżej samochodu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że we wskazanych w ogłoszeniach terminach nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Subaru Forester

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 239738 km [stan na 27.03.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  w oparciu o opinię rzeczoznawcy oraz rozeznanie rynkowe ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 19 600 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety
  opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej
   4 w Lublinie w dniu 05.06.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 13.06.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 13.06.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 960 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na konto sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 103. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 7 a-f Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego - faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

 

 

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Subaru Forester

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443) postanawia się, co następuje

 1. Przedmiotem Przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester 2.0 DPF wersja VR, pojemność 1998 cm3, moc 108 kW (147KM), przebieg 239738 km [stan na 27.03.2018], VIN JF1SHDLZ3AG152736, nr rejestracyjny LU 8501N, nr inw. 741/565, rok produkcji 2010.
 2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie [dalej: Dyrektor RDLP w Lublinie]
  w oparciu o opinię rzeczoznawcy oraz rozeznanie rynkowe ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 19 600 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto [zawiera podatek VAT 23%]. Powyższa cena obejmuje dwa komplety
  opon [letnie, zimowe] na obręczach aluminiowych.
 3. Przetarg przeprowadzi Komisja ds. wyceny, sprzedaży i likwidacji zbędnego wyposażenia i materiałów
  w biurze RDLP w Lublinie, powołana Decyzją Nr 55 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 12.08.2016 r. [znak spr. EA.234.4.2016]. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 4. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura RDLP w Lublinie przy ul. Czechowskiej
   4 w Lublinie w dniu 05.06.2018 r., w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem, tel. 81 532 70 31 wew. 110.
 5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument potwierdzający wpłatę wadium oraz pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 6. Termin składania ofert: 13.06.2018 r., do godz. 9.00 w sekretariacie biura RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4]. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup samochodu Subaru Forester. Nie otwierać przed 13.06.2018 r., godz. 1000 ".

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
 2. Numer PESEL lub numer NIP oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu  lub  skutkach rezygnacji z oględzin  [wzór formularza ofertowego
  w załączeniu].
 4. Numer telefonu oferenta.
 5. Adres poczty elektronicznej oferenta,
 6. Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto [w złotych polskich] 
 7. dowód wniesienia wadium.
 1. W przypadku, złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca zostanie wyłoniony
  w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
  a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 1 960 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy - wadium w takim przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego. Nr konta: 10203000451110000000524210
  z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu
  Subaru Forester”, do godz. 1500 dnia poprzedzającego przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków finansowych na konto sprzedającego.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1000, w siedzibie biura RDLP w Lublinie, w pokoju nr 103. Komisja odrzuca oferty:
 1. złożone po terminie;
 2. zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej;
 3. niezawierające elementów określonych w pkt 8 a-f Regulaminu;
 4. niepodpisane.
 1. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.
 2. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji
  i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu,
  a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego - faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
 6. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zapłacenia ceny nabycia.
 7. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura RDLP
  w Lublinie, na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.lublin.lasy.gov.pl, w prasie lokalnej, oraz rozesłana pocztą elektroniczną do nadleśnictw RDLP w Lublinie.
 8. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu Subaru Forester.
 9. RDLP w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego samochodu. RDLP w Lublinie nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako rzeczy używanej [zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu].
 11. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443).

                                                                                                          Dyrektor RDLP w Lublinie

 

Materiały do pobrania

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc, w dniu 12.10.2017 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin testowy kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach oraz gospodarki finansowej w PGL LP.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 50 stażystów z wykształceniem leśnym z uwzględnieniem maksymalnie dwóch stażystów z wykształceniem innym niż leśne.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

w 2017 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do  15 września 2017 r. następujące dokumenty:

1. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

2. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

 Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany w miejscu "podpis posiadacza dyplomu"

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej, a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy ogólny limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Absolwenci szkół innych niż leśne - zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, będą przyjmowani na staż tylko w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W przypadku ww. zapotrzebowania stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień   15 września 2017 roku. 

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

w sprawie dodatkowego naboru absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
na staż w Nadleśnictwie Sarnaki
- jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się dodatkowy nabór na staż dla absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
w Nadleśnictwie Sarnaki - jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie .

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie do dnia 1  marca 2017 następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe. Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów. Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

· w przypadku większej liczby kandydatów na staż decydująca będzie ocena na dyplomie

· w sytuacji wystąpienia identycznych ocen u kilku osób, z wybranymi kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP
w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień 1 marca 2017 roku.

Aby zobaczyć oryginalną treść ogłoszenia kliknij tutaj. 

 

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych)  kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc w dniu 05.10.2016 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 48 stażystów z wykształceniem leśnym.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Lublinie  

ogłasza publiczny przetarg pisemny

(zbieranie ofert) nieograniczony

na sprzedaż  samochodu  Peugeot Partner – II etap

 

Rok produkcji: 2007

Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)

Moc: 66 kW, (90 KM)

Pojemność: 1560 cm3

Cena wywoławcza  8000 zł (brutto) słownie:  osiem tysięcy zł, cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 31.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl/ogloszenia

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia  2016 roku o godz. 930.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 25.08.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31.07.2015r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie planuje przyjąć cztery osoby na staż w nadleśnictwach (Chotyłów, Parczew, Puławy, Rozwadów) z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

W celu przyjęcia na staż absolwenci studiów innych niż leśne składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy limit osób( 4), które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Wydziale Organizacji  i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, w terminie do 12 sierpnia 2016r

 

Lublin, dnia  26  lipca 2016r.

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Lublinie  
ogłasza publiczny przetarg pisemny
(zbieranie ofert) nieograniczony
na sprzedaż
 samochodu  Peugeot Partner

 

Rok produkcji: 2007
Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)
Moc: 66 kW, (90 KM)
Pojemność: 1560 cm3
 
Cena wywoławcza  10000 zł. (brutto) słownie:  dziesięć tysięcy zł

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 09.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl.
Termin składania ofert upływa 09 sierpnia  2016 roku o godz. 930.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dnia 09 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103. Cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 26.07.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

 

Materiały do pobrania