Asset Publisher

Ochrona przyrody

   Ochrona przyrody w lasach to nie tylko dbałość o zachowanie siedlisk, gatunków czy też pojedynczych tworów przyrody w formach określonych w ustawie o ochronie przyrody, ale przede wszystkim nieustanne wysiłki  w kierunku zachowania całych ekosystemów leśnych jako przedmiotu gospodarowania i jednocześnie spełniania licznych funkcji ochronnych i społecznych. Trwale zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według Planu Urządzenia Lasu, którego częścią składową jest Program Ochrony Przyrody w nadleśnictwie.

Najcenniejsze zasoby, twory i składniki  przyrody żywej i nieożywionej obejmowane są ustawowo przewidzianymi formami ochrony. Istniejące na terenie RDLP Lublin formy ochrony przyrody przedstawia poniższe zestawienie (stan na 31.12.2015r.).

Forma ochrony

Ilość szt.

Powierzchnia LP

 Rezerwaty przyrody

    74      

9,9 tys. ha

 Parki krajobrazowe

16

107 tys. ha

 Obszary chronionego krajobrazu

16

55 tys. ha

 Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

21

156 tys. ha

 Specjalne obszary ochrony siedlisk zaakceptowane przez Komisję Europejską

74

85 tys. ha

 Pomniki przyrody

325

 

 w tym  pomniki powierzchniowe

17

17 ha

 Stanowiska dokumentacyjne

1

3,4 ha

 Użytki ekologiczne

1043

3,3 tys. ha

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

1

0,78 ha

 Strefy ochronne zwierząt i roślin

431

25,7 tys. ha

 

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub nieznacznie zmienionym, wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi.

Wśród 74 rezerwatów przyrody utworzonych na gruntach LP Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wyróżnia się 8 ich rodzajów:

Rezerwaty leśne (37 szt.), które zostały utworzone dla ochrony lasów o charakterze naturalnym z licznymi okazami drzew pomnikowych, gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie.

Celem ochrony w tych rezerwatach są:

 • fragmenty puszcz, np. w rezerwatach: „Szklarnia" „Imielty Ług", „Kacze Błota", „Jastkowice",
 • lasy wielogatunkowe o charakterze naturalnym, np. w rezerwatach: „Las Królewski", „Kania", „Czarny Las",
 • dąbrowy, np. w rezerwatach: „Królowa Droga"," Liski", „Kozie Góry", „Olszanka",
 • bory jodłowe na północno- wschodniej granicy zasięgu, np. w rezerwatach: „Marynopole", „Natalin",
 • buczyny, np. w rezerwacie „Przecinka",
 • lasy bukowo-jodłowe, np. w rezerwatach: „Św. Roch", „Debry",
 • lasy lipowe, np. w rezerwacie „Las Lipowy w ur. Bukowiec".

Rezerwaty florystyczne (5 szt.), utworzone dla ochrony stanowisk roślin:

 • stanowiska modrzewia polskiego: „Skrzypny Ostrów",
 • stanowiska roślin kserotermicznych: „Żmudź, „Wolwinów", „Mierzwice". 

Rezerwaty stepowe (3 szt.), mające na  celu ochronę roślinności stepowej: „Broczówka"," „Machnowska Góra", „Łabunie".

Rezerwaty torfowiskowe (12 szt.), utworzone dla ochrony  różnych typów torfowisk, w tym bardzo   rzadko występujących torfowisk nawęglanowych.

Rezerwaty wodne (3 szt.),  gdzie ochronie podlegają jeziora i otaczające je torfowiska: "Jezioro Świerszczów", „Jezioro Obradowskie", „Piskory".

Rezerwat przyrody nieożywionej (1 szt.) - skupisko głazów narzutowych: „Piekiełko".

Rezerwaty krajobrazowe (7 szt.) są to powierzchnie leśne odznaczające się wyjątkowo pięknym krajobrazem, który stanowi główny cel ochrony w rezerwatach: Szwajcaria Podlaska", „Doły Szczeckie". „Nad Tanwią", „Czartowe Pole", „Głęboka Dolina", „Wodny Dół", „Szum".

Rezerwaty faunistyczne (6 szt.), które powstały dla ochrony miejsc występowania i rozrodu zwierząt:

 • żółwia błotnego: „Żółwiowe Błota",
 • orlika krzykliwego: „Siedliszcze",
 • kolonii lęgowych czapli siwej: „ Czapli Stóg", „Czapliniec k/ Gołębia", „Małoziemce", „Czapliniec".