Web Content Display Web Content Display

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc, w dniu 12.10.2017 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin testowy kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach oraz gospodarki finansowej w PGL LP.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 50 stażystów z wykształceniem leśnym z uwzględnieniem maksymalnie dwóch stażystów z wykształceniem innym niż leśne.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.