O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc, w dniu 12.10.2017 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin testowy kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach oraz gospodarki finansowej w PGL LP.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 50 stażystów z wykształceniem leśnym z uwzględnieniem maksymalnie dwóch stażystów z wykształceniem innym niż leśne.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

w 2017 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do  15 września 2017 r. następujące dokumenty:

1. Absolwenci średnich szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

2. Absolwenci wyższych szkół leśnych:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

 Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów powinien być podpisany w miejscu "podpis posiadacza dyplomu"

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów średnich szkół leśnych) lub dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na świadectwie ukończenia szkoły średniej, a nie data umieszczona na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy ogólny limit osób, które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

Absolwenci szkół innych niż leśne - zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, będą przyjmowani na staż tylko w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W przypadku ww. zapotrzebowania stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień   15 września 2017 roku. 

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

w sprawie dodatkowego naboru absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
na staż w Nadleśnictwie Sarnaki
- jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że stosownie do zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak GK-1103-20/12, odbędzie się dodatkowy nabór na staż dla absolwenta wyższej szkoły leśnej drugiego stopnia
w Nadleśnictwie Sarnaki - jednostce organizacyjnej RDLP w Lublinie .

Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż, składają w terminie do dnia 1  marca 2017 następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe. Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów. Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych (dotyczy absolwentów studiów leśnych) podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

· w przypadku większej liczby kandydatów na staż decydująca będzie ocena na dyplomie

· w sytuacji wystąpienia identycznych ocen u kilku osób, z wybranymi kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP
w Lublinie (pokój nr 118-119), bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4,  20-950 Lublin.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) ustala się na dzień 1 marca 2017 roku.

Aby zobaczyć oryginalną treść ogłoszenia kliknij tutaj. 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

OG Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów szkół leśnych na staż

W związku z tym, że liczba absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych)  kandydujących na staż przekracza limit wolnych miejsc w dniu 05.10.2016 r. zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Lublinie egzamin kwalifikujący na staż :

- godz. 10.00 - absolwenci szkół wyższych,

- godz. 12.00- absolwenci szkół średnich.

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły: zagospodarowania lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, urządzania lasu, użytkowania lasu, ustawy o lasach.

RDLP w Lublinie zakłada poniższe uregulowania:

1. W  naborze zakłada się przyjęcie 48 stażystów z wykształceniem leśnym.

2. W przypadku uzyskania na egzaminie tej samej ilości punktów przez absolwenta szkoły średniej i wyższej, podczas rozdzielania do jednostek pierwszeństwo w wyborze preferowanej jednostki ma osoba z ukończonymi studiami wyższymi, drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów na egzaminie w dolnym przedziale kwalifikowanego zakresu punktacji, wprowadza się zasadę, że pierwszeństwo mają osoby po studiach leśnych; drugim kryterium będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły / dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Lublinie  

ogłasza publiczny przetarg pisemny

(zbieranie ofert) nieograniczony

na sprzedaż  samochodu  Peugeot Partner – II etap

 

Rok produkcji: 2007

Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)

Moc: 66 kW, (90 KM)

Pojemność: 1560 cm3

Cena wywoławcza  8000 zł (brutto) słownie:  osiem tysięcy zł, cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 31.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl/ogloszenia

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia  2016 roku o godz. 930.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 25.08.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Materiały do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 31.07.2015r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie planuje przyjąć cztery osoby na staż w nadleśnictwach (Chotyłów, Parczew, Puławy, Rozwadów) z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

W celu przyjęcia na staż absolwenci studiów innych niż leśne składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 195,677),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Podanie na staż powinno zawierać dane teleadresowe oraz ewentualne wskazanie preferowanej do odbycia stażu jednostki.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.

Oryginały złożonych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru na staż zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata. Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

 

RDLP w Lublinie zastrzega sobie poniższe uregulowania:

·                 w przypadku większej liczby kandydatów na staż niż miejsc do jego odbycia w danym nadleśnictwie, kandydaci będą kierowani do innych jednostek niż sugerowane w podaniu,

·                  w sytuacji, kiedy liczba absolwentów przekroczy limit osób( 4), które można przyjąć na staż w bieżącym roku, przeprowadzony będzie na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o terminie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana na stronie internetowej RDLP w Lublinie – po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Wydziale Organizacji  i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, w terminie do 12 sierpnia 2016r

 

Lublin, dnia  26  lipca 2016r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Lublinie  
ogłasza publiczny przetarg pisemny
(zbieranie ofert) nieograniczony
na sprzedaż
 samochodu  Peugeot Partner

 

Rok produkcji: 2007
Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)
Moc: 66 kW, (90 KM)
Pojemność: 1560 cm3
 
Cena wywoławcza  10000 zł. (brutto) słownie:  dziesięć tysięcy zł

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 09.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl.
Termin składania ofert upływa 09 sierpnia  2016 roku o godz. 930.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dnia 09 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103. Cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 26.07.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

 

Materiały do pobrania