Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą "fabryką", wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ogólnie dostępnym, w pełni odnawialnym, powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzenia lasu tworzonego raz na 10 lat.

Zasady sprzedaży drewna w 2017 roku określa Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz późniejsze decyzje zarządcze w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/)

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się jego przerobem odbywa się za pośrednictwem:

·        Portalu Leśno-Drzewnego

·        Aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno" na rynku uzupełnień oraz w ramach  

systemowego wykorzystania aplikacji „ e-drewno"

·        Innych aukcji i submisji

Nowe Zarządzenie reguluje status nabywcy uprawnionego do zakupu surowca drzewnego na podstawie historii zakupów, jednoznacznie udokumentowanych w bazach danych Lasów Państwowych na podstawie numeru regon nabywcy.

Ostateczna ocena oferty przedsiębiorców odbywa się zasadniczo w oparciu o trzy kryteria: ceny, zwyczaju kupieckiego i geografii zakupu.

Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego.

W przypadku przedpłaty lub zapłaty należności w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury, kupujący ma prawo do "skonta"  (obniża realną cenę zakupu).

Zakup drewna nie związany z przerobem lub obrotem drewna, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne są dostępne na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw oraz przy kancelariach leśnictw.

W bieżącym roku Lasy Państwowe oferują do sprzedaży ok. 40 mln m3 , zaś nadleśnictwa RDLP w Lublinie ponad 2,1 mln m3 surowca.

Plan sprzedaży w 2017 roku w RDLP w Lublinie:

Drewno ogółem: 2 125 720 m³, w tym:

·        Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 744 132 m³,

·        Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD): 129 256 m³,

·        Drewno (WB1) iglaste: 1 450 m³,

·        Drewno (WB1) liściaste: 4 230m³,

·        Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B, S4): 680 274 m³,

·        Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S11, S2A, S2B, S3A, S3B, S4): 502 541  m³.

Sprzedaż choinek pochodzących z plantacji choinkowych, prowadzona jest w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia. Można je zakupić bezpośrednio w siedzibach niektórych nadleśnictw. Każdego roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują ok. 6000 sztuk drzewek.