Aktualności Aktualności

Szanse na rozbudowę arboretum

Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, znajduje się arboretum, stanowiące doskonałe zaplecze do prowadzenia zajęć terenowych, którego najważniejszym przesłaniem jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jest to obiekt położony na leśnym terenie z wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym. Obecnie ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń. Służy mieszkańcom z okolicy, ale też z dalszych rejonów jako miejsce poznawcze i rekreacyjne.

Formalnie janowskie arboretum zostało powołane decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w roku 2001. Od chwili powstania Nadleśnictwo Janów Lubelski rokrocznie prowadzi prace modernizacyjne tak by stale podnosić atrakcyjność Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Prace te często możliwe były przy pomocy środków zewnętrznych, m.in. WFOŚiGW w Lublinie.

Na terenie arboretum wprowadzane są kolekcje roślin tworzących obecnie 4 funkcjonalne strefy: aleję rododendronów, wrzosowisko, strefę roślin ozdobnych nad stawem oraz aleję jodeł i buków.

W ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" zbudowano 3 połączone ze sobą zbiorniki wodne pełniące funkcje retencyjne i krajobrazowe.

Dla odwiedzających ośrodek przygotowano ścieżkę edukacyjną o długości 800m wyposażoną w tablice edukacyjne. Utworzono również ścieżkę pieszo-rowerową łączącą arboretum z ZOOM-em Natury nad Zalewem Janowskim, dzięki czemu funkcje pełnione przez oba ośrodki wzajemnie się uzupełniają

Arboretum staje się coraz bardziej popularne wśród osób uprawiających nordic-walking, jogging czy jazdę na rowerze. Przez jego teren przebiega bowiem trasa rowerowa „Czarna Perła", Leśna Trasa Rowerowa z Janowa Lubelskiego do Szklarni, można tu także pobiegać na nartach na trasie narciarskiej „Bieguś". Na chcących poprawić swoją kondycję czeka nawet siłownia na świeżym powietrzu.

Na lata  2017 - 2020 są zaplanowane działania mające na celu znaczną rozbudowę obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego. O tym czy modernizacja arboretum w planowanym kształcie będzie możliwa dowiemy się w czerwcu przyszłego roku. Do tego czasu mają zostać rozpatrzone wszystkie wnioski na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Projekt obejmuje przede wszystkim:

Ø      Rozbudowę kolekcji roślin gatunków rodzimych i obcych

Arboretum będzie podzielone na dwa zasadnicze działy: dział flory polskiej oraz gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia. Kolekcje będą widoczne w terenie poprzez wydzielające kręgi w postaci drewnianych kładek.

Ø      Budowę tras edukacyjno turystycznych w oparciu o kolekcje roślin

np. ścieżka edukacyjna w kolekcji roślin boru bagiennego i torfowiska, ścieżka w kolekcji roślin wodnych i przywodnych, ogród sensoryczny, ogród janowski z kolekcją gatunków lokalnych z przydomowych ogrodów ziemi janowskiej.

Ø      Stworzenie infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej

W pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie zaprojektowano strefę edukacyjno – rekreacyjną na której pojawią się tablice i gry edukacyjne związane z tematyką przyrodniczą np. gra cieni, pnie do wspinaczki, mini kolejka wąskotorowa wykonana z drewna, drewniane platformy do balansowania oraz stylizowane figury drewnianych dzików  i wiele innych… Zaprojektowano również kładkę wyniesioną na wysokość 3 m w bardzo ciekawym zbiorowisku łęgu jesionowo – olszowego stwarzając możliwość spaceru ponad podszytem budującym zbiorowisko, a także umożliwi obserwację pięter lasu.