Aktualności Aktualności

NA PÓŁMETKU INSTRUKTAŻU BRAKARSKIEGO W LUBELSKICH NADLEŚNICTWACH

W 2018 roku w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP W Lublinie, na mocy Zarządzenia Nr 35 Dyrektora Generalnego LP od 1 stycznia 2018 r. zostało utworzone trzyosobowe stanowisko „brakarza regionalnego”. Funkcje brakarzy powierzono doświadczonym Specjalistom Nadzoru Gospodarki Drewnem: Ireneuszowi Kuberskiemu, Zenonowi Najdyhorowi oraz Adamowi Bronikowskiemu.

Już w styczniu podjęta została inicjatywa przeprowadzenia specjalnego instruktażu brakarskiego dla pracowników bezpośrednio zajmujących się surowcem drzewnym (leśniczowie, podleśniczowie, stażyści), ale także kadry kierowniczej (Nadleśniczy, Inżynierów Nadzoru) i specjalistów ds. sprzedaży drewna wszystkich Nadleśnictw RDLP w Lublinie.

Brakarstwo, rozumiane jako przegląd i ocena surowca pod względem jego cech i możliwości przeznaczenia przed jego sprzedażą i przerobem, jest podstawową umiejętnością pracowników terenowych gwarantującą optymalne zagospodarowanie pozyskanego drewna. W toku pracy zawodowej, zdarzają się jednak błędy (przyzwyczajenia?) mogące rzutować na niezgodną z obowiązującymi normami klasyfikację jakościową drewna i pogorszenie relacji z odbiorcami tego surowca.

Celem instruktażu było przypomnienie „dobrych praktyk” przy planowaniu pozyskania oraz sprzedaży drewna oraz przekazanie doświadczeń brakarzy z dotychczasowej pracy w terenie: omówienie stwierdzonych pomyłek, niedociągnięć, uchybień oraz błędnych interpretacji norm i zasad gospodarki drewnem.

Warsztaty podzielone zostały na dwie część: teoretyczną (kameralna) oraz terenową.

Część teoretyczna w formie prezentacji i dyskusji na zadany temat, dotyczyła głównie zasad oraz wewnętrznych uregulowań planowania i sprzedaży drewna, a także problematyki rozpatrywania reklamacji.

Część terenowa skupiła się na prawidłowym rozpoznawaniu i pomiarze wad drewna (sęki, krzywizny itd.). Dzięki możliwości dowolnego przecinania surowca drzewnego, pracownicy mieli okazję obejrzeć przekrój drewna w miejscu występowania wad i  przekonać się, które z nich są bardziej lub mniej istotne dla odbiorców.

Na dzień dzisiejszy instruktaż przeprowadzony został w 16 Nadleśnictwach RDLP w Lublinie i spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony pracowników nadleśnictw, wykazujących duże zaangażowanie i chętnie wschodzących w dyskusję z bardziej doświadczonymi kolegami. Cieszy również chęć udziału przez pracowników Zakładów Usług Leśnych, szczególnie pilarzy, podnoszących problemy pojawiające się podczas pozyskania drewna.

Miejmy nadzieję, że dzięki wspólnym warsztatom, otworzymy nowy rozdział w naszej pracy zawodowej, jak również zaczniemy lepiej rozumieć swoje wzajemne oczekiwania.