Aktualności Aktualności

Leśny Słownik Pojęć

Od tego się wszystko zaczyna, czyli krok po kroku o Planie Urządzenia Lasu.

Plan Urządzenia Lasu (PUL):

- sporządza się go na 10 lat, z uwzględnieniem:
1)    przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej,
2)    celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzonego obiekty, z uwzględnieniem lasów ochronnych;

- powinien zawierać w szczególności:
1)    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
2)    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
2a) program ochrony przyrody,
3)    określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

  •  ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy (objętość drewna wyrażona w m3) użytków rębnych (drewno pozyskane z drzewostanów) oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych (użytki drzewne pozyskiwane w trakcie wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie),
  • zalesień i odnowień,
  • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
  • gospodarki łowieckiej,
  • potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

- sporządzany jest:

  • dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych – na zlecenie i koszt LP,
  • dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty,
  • dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli.

Na podstawie źródeł:
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.205.2100 2016.04.30, zm. Dz.U.2016.586 art. 1.
- Encyklopedia leśna dostępna na stronie: www.encyklopedialesna.pl

Więcej informacji o Planie Urządzenia Lasu >>tutaj<<

 

Infografika: Ewa Szary

Infografika: E. Szary